Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С Постановлението на Министерския съвет се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МТ за 2021 г. в размер на до останалите 36 000 000 лв.

Сумата от 36 000 000 лв. ще се изразходва за изплащане на държавни помощи както следва: 30 000 000 лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки; 6 000 000 лв. на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл.1, ал.2, раздел II, т.5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. С разпоредбата на чл. 1, ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда тези средства да се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.

Цитираната разпоредба е в съответствие с чл.43, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно която резервът за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет се разходва въз основа на акт на Министерския съвет.

Съгласно чл.109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Министерският съвет може да одобрявана допълнителни разходи/трансфери за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Постановлението се приема на основание чл.1, ал.5, т.9, буква „в“ и чл.1, ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.. чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви