Общинският съвет в Бургас прие отправяне на искане до Министерство на здравеопазването за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести. Това стана с категоричните 47 гласа „за“.

Така документите могат да бъдат доокомплектовани и изпратени през декември тази година.

Община Бургас възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – безвъзмездни грантове по Оперативни програми, кредитни средства и при необходимост собствен ресурс извън вече инвестирания.
Конкретното структуриране на специалностите по клиники и отделения, както и евентуалната им промяна, ще бъдат финално уточнени след приключването на първи етап от дейността на чуждестранния Консултант на проекта, което следва да се случи до края на ноември т.г.

Понастоящем се предвижда създаване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести, лечебно заведение за болнична помощ от трето ниво на компетентност.

Засега е заложено Детската болница да предлага диагностика и лечение по следните специалности:

Педиатрия
Пулмология
Гастроентерология
Ендокринология и болести на обмяната
Нефрология
Хематология
Обща хирургия
Офталмология
Ушно-носно-гърлени болести
Кожни болести и алергология
Дерматология
Физикална и рехабилитационна медицина
Анестезиология и интензивно лечение
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиология
Спешна медицина.

Плановете предвиждат Болницата да е 100 % собственост на Община Бургас. Тя ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

В свое заседание на 27 февруари 2020 г. Общинският съвет на Бургас гласува в Програмата за управление реализирането на проект „Изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване“, която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България“.

Инвестиционното намерение за нова Детска болница е предвидено за реализиране в ж. к. „Зорница“, на терен – собственост на Общината, в близост до УМБАЛ Бургас.

Към момента Общината вече е инвестирала значителни усилия и средства за изграждането на добре планирана инфраструктура, която да отговаря на нуждите на увеличения трафик, добра транспортна обвързаност на обекта, тъй като ефективността на мерките и адекватната грижа се влияят пряко от времето за реакция.

През юли 2020 г. община Бургас сключи споразумение за осигуряване на техническа помощ с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), което има за цел да осигури консултантска помощ за проучване на потребностите и очакванията от специализирани педиатрични грижи и на тази основа да разработи Концепция и съответни проекти към нея – функционален, финансово-икономически, инвестиционен и архитектурен. След провеждане на конкурс, организиран от ЕИБ, за изпълнител беше определен испански консорциум IDOM, в който са включени специалисти с различна експертиза и от цял свят.

Към момента експертният екип от чуждестранни консултанти приключва работата си по първи етап на проекта, в рамките на който следва да бъдат представени два основополагащи за проекта документа – Анализ на потребностите от специализирани педиатрични грижи и Функционален проект за обхвата на дейността на болницата.

След представянето на Проекта и постигането на консенсус между Общината и експертния екип, следва да бъдат предприети необходимите стъпки за изпълнение на условията за разрешаване на дейността на бъдещото лечебно заведение, съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и останалата действаща нормативна уредба.

Процедурата за създаване на лечебно заведение за болнична помощ е заложена в Закона за лечебните заведения и преминава през няколко основни етапа:

Етап 1. Получаване на предварително одобрение от Министерски съвет за създаване на лечебното заведение

Етап 2. Учредяване на лечебното заведение като търговско дружество съгласно Търговския закон.

Етап 3. Издаване на разрешение от Министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност от лечебното заведение.

Именно към изпълнението на този първи етап предстои да се премине през последния месец на тази и в първите на следващата година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви