Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2021 г. намаляват с 10.1 хил, или с 8.3%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 111.6 хиляди. Това съобщават от Националния статистически институт.

Най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в хотелиерството и ресторантьорството и в операциите с недвижими имоти.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“.

В сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.5%. Най-голямо увеличение има в „Административни и спомагателни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, а най-голямо намаление – в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Добивна промишленост“.

Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 17.3% и 15.9%. По брой наети лица областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. е 1 188 лв., при 1 520 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната област Бургас се нарежда на 17-то място. Преди това са Враца, Ямбол, Шумен. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София – 2 068 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 999 лв., Кюстендил – 1 019 лв. и Видин – 1 029 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо второто тримесечие с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Операции с недвижими имоти“ – с 12.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3.1%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 11.5%, а в частния сектор – с 4.7%.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви