Омбудсман
Как се плаща ел. енергията

Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев коментира за BurgasNews как се плаща изразходваната ел.енергия в нежилищните пространства в жилищните кооперации, т.нар. ателиета. Публикуваме неговото становище по проблема.

„Съвсем наскоро по повод жалба на наш съгражданин за възможностите за плащане на ел. енергия изразходвана от ателие в жилищна кооперация като за битов абонат попаднах на промяна в досегашната уредба на въпроса.

До м. февруари тази година за всеки имот в жилищна сграда, който по предназначението си не е жилище, а например офис или ателие, собственикът заплащаше изразходваното количество ел. енергия по тарифите като за небитов клиент. Разликата в цената никак не е малка!

Голяма част от тези имоти, /макар с предназначение  по документи като ателиета/ се ползваха от собствениците им като жилища.

До преди седем месеца, Електроснабдителните дружества приемаха, че това не са имоти за живеене и изискваха от абонатите, промяна на предназначението на обекта.

Това означаваше изготвянето на  виза за преустройство, след това инвестиционен проект, мотивирано становище на инженер-конструктор, съгласуване с експлоатационните дружества, одобрение от ОЕСУТ – общински експертен съвет по устройство на територията и получаване на  разрешение за строеж.

След приключване на ремонтните дейности се получаваше и Удостоверението за въвеждане в експлоатация.

Предполагам, че са малко онези собственици на ателиета, които биха проявили интерес към тази дълга и тромава процедура.“

Затова някои от тях прибягваха до съда и по съдебен ред претендираха промяната в заплащането на ел. енергията като за битов потребител.

Този въпрос е бил разглеждан и тълкуван както от административния орган – ДКЕВР, така и от различни съдилища, които в съответствие с разпоредбите на т. 2а във вр. с т. 33а на § 1 от ДР на ЗЕ/ вр. с чл. 2, т. 10 и т. 11 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент от 13 юли 2009 г. относно Общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО/, както и чл. 6, ал. 1 и ал. 4, чл. 10, т. 1 и чл. 11, т. 3 от Общите условия приемат, че критерият за разделение между битов и небитов клиент е на плоскостта на заявените от абоната нужди, които ще се задоволяват със закупената енергия, а не на плоскостта на предназначението на обекта, в който ще я потребяват.

За да се избегне противоречието между това дали абонатът да заплаща битов ток в зависимост от заявената нужда, или това да зависи от предназначението на обекта, законодателят с изменението на § 5. т.29 и 29а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, /бр.16 от ДВ 2021 год./ посочи изрично, че „При определяне на предназначението на сградата ателиетата се считат за жилищни“. Без значение е дали сградата е жилищна, или е сграда със смесено предназначение.

По мое мнение собствениците на ателиета би следвало да могат да заплащат изразходваното количество ел. енергия по цени като за битов абонат, защото и като заявена нужда за изразходвана ел. енергия и по предназначение, ателиетата  са определени като жилища.

Важно е да се отбележи, че това би следвало да стане чрез Заявление до електроснабдителното дружество и важи само за имотите в сграда, която е въведена в експлоатация.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви