Кандидатстване за помощ

Държавата облекчава бумащината за кандидатстване за помощ за родители, чиито деца до 14-годишна възраст са в момента на онлайн обучение. По-съкратената процедура засяга онези семейства, които са ползвали вече такава подкрепа по време на предишни обучения на децата в електронна среда. Право на допълнителна средства имат майките и бащите, които гледат децата си. Но нямат вариант да работят дистанционно или да ползват платен отпуск. Те трябва също така да не получават обезщетение за временна нетрудоспособност

За родителите, които през миналата учебна година са подавали заявление в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) и са получавали такава подкрепа,

кандидатстване ще става с по-малко документи до края на 2021 г.

Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

В случай, че не са променяли настоящия си адрес, те не трябва да подават ново заявление в ДСП. А единствено удостоверителни документи от работодателя си за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничителните мерки. Срокът за тяхното представяне е до края на месеца, следващ месеца, в който в училището/детското заведение е въведено дистанционно обучение.

При възникнала необходимост през 2022 г. обаче родителите следва да подадат ново заявление-декларация с приложени необходимите документи.

За семейства с едно дете помощта е в размер на една минимална работна заплата – 650 лв. А за тези с две и повече деца – 150 % от месечната минимална работна заплата или 975 лв. Ако дистанционно обучение е въведено за срок над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни дни месечно за семейства с едно дете размерът на помощта ще бъде 325 лв. А за семейства с две и повече деца – 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162,50 лв., а семейство с две деца – 243,75 лв.

Условие за кандидатстване за тази помощ е средномесечният доход на член от семейството за месеца, за който се претендира, да е по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата или на 975 лв.,

което за семейство с едно дете означава общ доход от 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

Право на помощта имат също безработни родители, които нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението им е по-нисък от 975 лв. Както и самоосигуряващи се лица в невъзможност да работят поради противоепидемичните ограничения.

Заявление-декларация се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителите. Към него се прилага документ за брутен доход, получен през месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения, служебна бележка от работодател, че лицето е в неплатен отпуск, не може да работи дистанционно от вкъщи, не може да ползва платен отпуск и не получава парично обезщетение за временна нетрудоспособност или обезщетение за бременност и раждане.

Самоосигуряващите се лица собственоръчно декларират в заявлението, че не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения. ДСП извършва служебна проверка в НАП за декларираните обстоятелства.

Варианти за кандидатстване за помощи са това да стане лично, като се представя лична карта за справка, чрез пощата, когато заявлението-декларация трябва да е в оригинал, както и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ. Възможно е да бъде изпратено и на електронната поща на съответната ДСП, обясняват още от АСП.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви