Площад „Св.Св. Кирил и Методий“ и обновяващата се в момента ул. „Алеко Константинов“, заедно със свързващата ги отсечка да се разгърнат като зона за туристически атракции и развитие на културните мероприятия. Това предлага община Бургас с докладна записка, входирана в Общински съвет – Бургас.

От администрацията поясняват, че за да се случи това, следва да се предвидят стимули и облекчения, които да подпомогнат този процес.

В тази връзка, отправеното предложение е за срок от една година, да не се заплаща такса за ползване на открити площи по ул „Алеко Константинов“, за пл.“Кирил и Методии“, както и ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ – в частта й от пресечката с ул. „Алеко Константинов“ до пл. „Св.Св.Кирил и Методий“.

При определяне на зоните са взети предвид разходите за поддръжка, в зависимост от пешеходен, автомобилен и велосипеден трафик.

Наблюденията върху градските пространствата и използването им за различни атракции и развитие на културните индустрии показвал, че има зони с привидно централна локация, които остават извън активния обмен в най-широк смисъл на думата – търговски, културен, туристически.

Красноречив пример за това бил пл. „Св.Св. Кирил и Методий“, който е в абсолютния център на Бургас, но въпреки това не се възприема като привлекателно място от търговци за организиране на базари и изложения, нито от професионални и артистични общности като място за провеждане на пърформънси, творчески ателиета, концерти, спектакли.

Улица „Алеко Константинов“ е изцяло пешеходна, но с малък габарит, без автомобилен и велосипеден трафик, поради което е целесъобразно да бъде изведена като самостоятелна зона, предвид по-ниските разходи за поддръжка от другите улици в зоната. При отправяне на настоящото предложение е взет предвид факта, че улицата е напълно обновена и в следващата година не се предвиждат инвестиционни разходи, а на ползвателите ще бъде възложено да предадат участъка, във вида, в който са го получили.

След изтичане на първата година, таксата е определена на база преки разходи, които включват разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, които по длъжностна характеристика извършват последваща кореспонденция с лицата, в полза на които е издадено разрешението за поставяне, както и онези, които осъществяват контрол, събират и осчетоводяват приходите от местни такси и цени на услуги.

В размера на таксата, която ще се заплаща след 31.01.2023 г. са включени и разходи за поддръжка на тротоарното пространство и улично осветление.

Основната цел е зоната: ул. „Алеко Константинов“ – пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ и свързващата ги отсечка от едноименната улица към активната централна градска част по посока главната улица „Александровска“, да се превърне в място за провеждане на базари и изложения, пърформънси, творчески ателиета, концерти, спектакли.

Насищането на този участък с дейности, ще осигури баланс с развитите съседни зони, ще подобри цялостната визия на участъка и ще го наложи като място за туризъм и културни събития през цялата година.

Въвеждането на нулева ставка за тротоарно право в рамките на година за визираните места няма да има сериозно отражение върху приходите от местни данъци и такси, тъй като към момента от ул.“Алеко Константинов“ не постъпват приходи от отдаване на площи, а организираните на пл.“Кирил и Методий“ базари и прояви са изключително малко на брой.

За прилагане на настоящото предложение не е необходим финансов ресурс, подадените заявления ще се разглеждат по реда на Наредбата за преместваемите обекти и други обслужващи дейности на територията на Община Бургас, като при провеждане на базари, изложби и други кратковременни мероприятия, заявителите ще имат ангажимент да почистят пространството и да организират извозването на отпадъците, за да не се разходват допълнителни средства.

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас са свързани със създаване на една активна зона за развлечения, атракции и разнородни събития, подпомагане на малкия бизнес в сферата на туристическите дейности и културните индустрии, както и по-благоприятни условия за туризъм, за разгръщане на културните индустрии, за хармонично развитие на различните градски зони в централната част, като се използва тяхната специфика и наличен капацитет, за насърчаване на инициативата сред малкия бизнес.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви