Лукойл

Във връзка с постъпилите от 07:00 ч. до 08:00 ч. на 16.09.2021 г. 11 броя сигнали на граждани за миризми на нефтопродукти, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас извършиха проверка на основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД съвместно с Регионална лаборатория-Бургас към Изпълнителна агенция по околна средa.

Извършената проверка установи, че през изминалото денонощие на основна площадка са извършвани дейности по изземване на утайки, в изпълнение на Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на „Нефтохим” АД, гр.Бургас.

Анализът на постъпилите сигнали и метеорологичните условия към момента показва, че главен източник на генерираните неприятни миризми на нефтопродукти са дейностите по преработката на нефтени утайки и други отпадъци по Програмата. От натрупаните към момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци с общ обем приблизително 450 000 куб.м. към момента са преработени 120 000 куб.м.

Данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани на 11 бр. инсталации в периода от 00 ч. до 10:00 ч. на 16.09.2021 г. – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, прах, отговарят на нормите за допустими емисии, не са констатирани превишения.

В момента на проверката, от експерти на Регионална лаборатория е извършено контролно измерване на емисии на вредни вещества от инсталации – Хидроочистка- 2, Каталитичен крекинг и Хидроочистка и обезсерване на бензин. Измерените показатели отговарят на нормите за допустими емисии, посочени в Комплексно разрешително на оператора.

Експертите ще продължат да следят състоянието на атмосферния въздух и при необходимост ще бъдат извършени нови измервания.

Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на „Нефтохим”АД, гр. Бургас, се изпълнява на основание Изпълнително споразумение от 20.01.2000 г. между министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция за приватизация, от една страна, и „Лукойл Петрол” АД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Финансирането се осъществява със средства от Държавния бюджет.

Управлението на дейностите по Програмата се осъществява от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, по Проект „Ликвидиране на стари екологични щети”. Сроковете за изпълнение на отделните обекти от нея са актуализирани последно с Допълнително споразумение №3 (ДС-3) от 27.01.2014 г.

Срокът за изпълнение на Програмата по отстранявяне на минали екологични щети е 2025 год.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви