Бургас

В рамките на процедура за „Разработване и актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда 2014-2020“, и подписан между Община Бургас и Управляващия орган на ОПОС Административен договор № Д-34-35/05.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-5.005 за „Разработване/Актуализация на общински програми за качество на атмосферния въздух – 2“, Община Бургас разработи проект на „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на община Бургас за периода 2021-2027 г.“.

Проектът на Програмата е представен за обществен достъп в срок до 27.09.2021 г. в интернет страницата на Община Бургас, раздел ОКОЛНА СРЕДА, секция ПРОГРАМИ. Ето и пряката връзка:

https://www.burgas.bg/bg/programi

Гражданите, заинтересованите лица, неправителствени организации и движения могат да изпращат своите становища, мнения и предложения до 27.09.2021 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес: m.nikolova@burgas.bg.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви