Робот
Роботите на университета

Престижният вестник на Balkan Universities Association публикува статия за проекта УНИТ-е, изпълняван от бургаския Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и още 4 български университета в партньорство.

За първи път в Бургас се създава Център за върхови постижения (ЦВП) към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Научноизследователски лабораторен комплекс.

Този комплекс е в рамките на изпълнението на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Освен Бургаският университет партньори по проекта УНИТе са още Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет – София, Русенски университет “Ангел Кънчев” и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Целта на Центровете за върхови постижения е разработване и внедряване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към бизнеса.

В Научноизследователски лабораторен комплекс на Центъра към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще се построят 4 лаборатории:

  1. Прототипна лаборатория,
  2. Системи „Реално време“ и вградени системи
  3. Лаборатория за биосензори
  4. Компютърна лаборатория „Хетерогенни и вградени архитектури и обработка на данни.

„Първата от лабораториите е за прототипиране на платки. Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0.

Обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели, ще започне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта – в Шумен и София.

Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта. Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършват в нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна, УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТе ще се стремят.

Създаването на ЦВП ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4 съществуващи бази.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви