През 2020 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 003 лв. и нараства с 17.7% спрямо 2019 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 52.5%.

През периода 2016 – 2020 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

· Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 785 лв. и се увеличава с 19.6% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2016 г. е с 67.0%;

· Доходите от пенсии за последната година са 2 122 лева. Те нарастват с 16.2% спрямо 2019 г. и с 29.6% в сравнение с 2016 година;

· Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 484 лв. и се увеличават 2.4 пъти спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. – 2.2 пъти.

· Доходът от трудова заетост извън работната заплата за последната година е 13 лв. и се увеличава с 85.7% спрямо 2019 г., докато спрямо 2016 г. намалява с 91.3%;

· Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 222 лева. Те намаляват с 31.9% спрямо 2019 г., докато спрямо 2016 г. се увеличават с 91.4%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 54.0%, което е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г., а в сравнение с 2016 г. – с 4.6 процентни пункта.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 33.5% от общия доход на домакинствата през 2020 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 30.3%, който е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г., а в сравнение с 2016 г. – с 5.4 процентни пункта.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 6.9% и се увеличава с 3.6 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 2.2 процентни пункта спрямо 2016 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.2% и се увеличава спрямо 2019 г. с 0.1 процентни пункта, докато спрямо 2016 г. намалява с 3.0 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

През 2020 г. домакинствата от област Бургас са изразходвали 5 786 лв. средно на лице, което е с 1.6% повече в сравнение с 2019 година. За периода 2016 – 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават с 26.8%.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата се увеличава от 81.2% през 2016 г. на 82.0% през 2020 година.

През периода 2016 – 2020 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

· Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020 г. са 1 633 лв. и се увеличава с 1.4% спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. – с 26.7%;

· Разходите за облекло и обувки през 2020 г. са 214 лева. В сравнение с предходната година те намаляват с 10.8%, докато спрямо 2016 г. се увеличават с 20.9%;

· Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 045 лева. В сравнение с 2019 г. те нарастват с 13.3%, а спрямо 2016 г. – с 26.4%;

· За здравеопазване през 2020 г. са изразходвани 438 лв., което е с 30.6% по-малко от 2019 г. и с 20.7% повече спрямо 2016 година;

· За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 655 лв., което е с 2.3% повече от 2019 г. и с 36.7% спрямо 2016 година;

· Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2020 г. са 248 лева. В сравнение с 2019 г. те се увеличават със 7.8%, а спрямо 2016 г. – с 54.0%;

· През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 778 лв. и се увеличават с 18.4% в сравнение с 2019 г., а спрямо 2016 г. – с 84.4%.

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 28.2%.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, се увеличава с 1.9 процентни пункта през 2020 г. спрямо 2019 г., докато в сравнение с 2016 г. остава непроменен.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.4% от общия разход през 2020 г., което с 1.8 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г., а спрямо 2016 г. – с 4.1 процентни пункта.

Относителният дял на разходите за здравеопазване през 2020 г. е 7.6%, като съответно намалява с 3.5 процентни пункта спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. – с 0.4 процентни пункта.

През периода 2016 – 2020 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 10 – 12%.

Потребление на домакинствата

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата в област Бургас спрямо 2019 година.

Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 8.1 килограма. Намаление се отчита в потреблението на яйца от 152 на 151 бр., месо от 41.5 на 40.1 кг, зеленчуци от 86.5 на 76.2 кг и кисело мляко от 30.4 на 22.9 килограма.

Увеличение е регистрирано в потреблението на плодове от 60.6 на 64.4 кг, зрял фасул от 4.7 на 6.2 кг, прясно мляко от 15.6 на 16.8 л, картофи от 26.2 на 30.9 кг, риба и рибни продукти от 9.1 на 10.0 кг и захар от 8.8 на 9.0 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене.

На годишна база намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 52.0 на 47.0 л), докато при цигарите е регистриран ръст (от 511 на 671 броя).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви