Деца
Детските градини са достатъчни в Бургас

845 ученици от I до XII клас са напуснали общообразователните училища през тази учебна годита, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). 752 от тях са се обучавали в основното образование (I – VII клас).

Над 10% от тях – 80 деца са заявили, че не желаят да учат повече. Почти половината – 340 са напуснали по семейни причини, а други 305 – поради заминаване в чужбина.

През 2020 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Бургас са 4 220 ученици. През учебната 2020/2021 г. диплома за завършено средно образование са получили 2 209 души. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 47.1%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 79.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 88.1%, следван от изучаващите руски език – 11.0%.

Учителите (без директори и заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 3 070 през учебната 2020/2021 година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. в област Бургас, се осъществява в 17 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 8 399.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

Висше образование

През учебната 2020/2021 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 6 207, което е със 116, или с 1.9%, повече в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 645 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява със 120 души, или с 15.7%.

През 2020 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 158 студенти, от които 95 (60.1%) са жени.
Преподавателите в колежите са 59, като от тях на основен договор са 42, или 71.2%.

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

В област Бургас в университетите през учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5 524 души. В сравнение с предходната година техният брой се увеличава с 237, или с 4.5%.

През учебната 2020/2021 г. студентите са обучавани от 526 преподаватели, от които жените са 325. На основен трудов договор работят 237 души, или 45.1% от общия брой.

През 2020 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 537 студенти, от които 353 (65.7%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 588 студента, от които 403 (68.5%) са жени.

През учебната 2020/2021 година студентите – български граждани в област Бургас, са 5 458, или 98.8% от всички студенти в университети.

Образователна и научна степен „доктор“

Към 31.12.2020 г. в област Бургас се обучават общо 38 докторанти, като 50.0% от тях са жени.
Новоприетите докторанти през 2020 г. са 11, от които 5, или 45.5% са жени.
През 2020 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 9 души, от които 5, или 55.6%, са жени.

Предучилищно образование

Към 1.12.2020 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година остава непроменен. В тях са записани 13 470 деца, от които 6 871, или 51.0% са момчета. Местата в детските градини се увеличават от 14 470 за учебната 2019/2020 г. до 14 757 за 2020/2021 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2020/2021 година е 78.8%, или 1.2 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 124 (118 за страната) през учебната година. Една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 171, от които 1 097 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.1%, а броят на детските учители намалява с 0.5%.

Общо образование

Към 1.10.2020 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 118 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава същият. Броят на учениците в общообразователните училища е 36 535.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) учат 15 078 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) – 12 878 ученици, а в VIII – XII клас – 8 579.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви