Време
Слънце и топло идват

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, съвместно с Община-Бургас организират петата, станала вече ежегодна, научна конференция за студенти и ученици  „Да мислим екологично за бъдещето”.

Конференцията е включена също и в  Националния календар на МОН като изява по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.

Възможностите за включване в конференцията са чрез презентация, постер или доклад, а основното тематично направление за тази година е „Черно море: завърсяване, опазване, бъдеще”.

Поднаправленията са: синя икономика, устойчиви и екологичночисти технологии, екотуризъм и екологичното въздействие на туризма, управление на отпадъците, защита на екосистемите, алтернативни енергийни източници, метеорология и хидрология, мониторинг, защитени територии, биологично разнообразие, храни, пречистване на води, замърсяване на почви, управление на екопроекти, ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море.

Постъпилите материали на участниците ще бъдат издадени в електронен сборник. Най-добрите работи ще бъдат отличени.

На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили, ще бъдат връчени грамоти и материални награди. За завършващите средно образование ученици грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет.

С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ (редовно и задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 12 / 01.09.2016 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 (един) квалификационен кредит.