Мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка, предлагат с докладна записка общинските съветници от ГЕРБ в Бургас.

Със Заповед на министъра на здравеопазването бяха въведени редица противоепидемични мерки на територията на Република България. По силата на посочения акт се наложи преустановяване на посещенията в редица обекти с различна дейност.

Това води до невъзможност на много от заетите в тези сфери да да заплатят дължимите наемни вноски по сключени договори за наем с Община Бургас. В тази връзка съветниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се въведат мерки, с които да се облекчи местния бизнес.

От групата на ГЕРБ предлагат, за срок от два месеца, след отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка Общинският съвет:

– Да намали с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

– Да намали с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

– Да намали с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви