В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г., област Бургас се нарежда на 11-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 959 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 948 лв., Видин – 964 лв. и Смолян – 1 007 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо третото тримесечие на 2020 г. 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ – с 11.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10.0% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 9.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 14.8%, а в частния сектор – с 6.6%.

В края на декември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.9 хил., или с 3.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Култура, спорт и развлечения“, и „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, а най-голямо намаление – в „Операции с недвижими имоти“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 17.9% и 16.9%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 170лв., при 1 437 лв. средна за страната.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2020 г. намаляват с 6.0 хил., или с 5.4%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 105.1 хиляди.

Спрямо края на септември 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви