Омбудсман

Мандатът на обществения посредник в Бургас изтича. Досегашният омбудсман Тодор Стамболиев отчита повешен интерес от страна на гражданите на Бургас към възможностите за посредничество между тях и институциите, извършвано от него. Пред репортер на Burgasnews.com г-н Стамболиев отчете дейността си за посрледните 4 години.

Омбудсман
И младите хора познават работата на омбудсмана
  • Г-н Стамболиев, 2020-а година беше изключително трудна за всички. Отрази ли се пандемията на Вашата работа?

2020 год. бе по-натоварена от предходната. Пандемията даде отражение във всички сектори, нямаше как това да не се отрази и на моята работа. Честно казано предполагах, че работата ми ще намалее, но се случи точно обратното. Ако трябва да съм конкретен, жалбите са със 77 бр. повече.

Съгражданите ни ползват все повече интернет и в голямата си част жалбите до мен са подавани онлайн. В страната аз съм най-заетият обществен посредник.

  • До преди няколко години „Омбудсман“ звучеше като нещо екзотично и повечето хора смятаха, че от него не зависи нищо. Забелязвате ли промяна в тези нагласи от страна на бургазлии?

Институцията на обществения посредник е с утвърдени традиции в града ни.  Правилника за организацията и дейността му е приет още през 2004 год., от тогава съществува и като орган.

Може би си спомняте, че аз бях един от авторите и с основен принос в изработването на Правилника, бях и първият председател на комисията по избора. Тогава не предполагах, че 13 години по-късно ще заемам тази длъжност.

Нарастването на обема на работата ми всъщност говори за две неща. От една страна, че съгражданите ни стават все по активни в защита на правата си, а от друга страна – за нарастващо доверие в института на обществения посредник.

Иначе не биха го търсили за помощ и обема на работата би намалял значително.

Не мисля, че тази длъжност е „екзотична.“ Току що приключи онлайн участието ми в час на ХII клас на Профилирана гимназия по романски езици „Георги С. Раковски“. Бях поканен от директора на гимназията и учителя по философия  за участие като гост-лектор на тема „Институцията омбудсман и нейната роля в защита правата на човека.“

Омбудсман
Омбудсманът на среща с ученици

Оказа се, че  е вече част от учебния материал в по-горните класове. Приех с удоволствие. Вчера бях гост-лектор и на XI клас по  същата тема.  Има трайна тенденция на задържане и дори повишаване в броя на гражданите, които търсят съдействие от омбудсмана, а по-младите  учат за него, за каква екзотика говорим?!?

  • Колко хора потърсиха помощта Ви и кои бяха най-честите проблеми, за решението на които успяхте да помогнете?

През годината 655 граждани потърсиха помощ от мен, подадени са 407 писмени жалби, общо 248 бр. устни питания и молби за съдействие. Изготвени са 202 писма и становища.

Може би, не всички знаят, но аз работя в 21 области,

които са в сферите на: “Благоустройство и строителство”; “Транспорт, паркинги и улици”;  ”Oбразование и спорт”; “Здравеопазване”; “Социални дейности”; “Култура и изкуство”; “Екология”; “Местни данъци и такси”; “Общинска собственост и имоти”; “Търговска дейност”; “Устройство на територията и  незаконно строителство”; “Мобилни оператори”; “Обществен ред и сигурност”; “Топлофикация”; “Електроснабдяване”; “Водоснабдяване и канализация”; “Държавни служби”; “Съдебна власт, полиция и банки”; “Трудовоправни отношения”; “Етажна собственост” и област „Други“, в която попадат случаи, извън посочените по-горе.

Почти всяка една област дублира работата на общинската администрация в общината.

През изминалата година най-много сигнали от граждани са постъпили в област „Транспорт, паркинги, улици“ общо 63 бр. жалби.  Проблемът с паркирането, особено в т.нар. широк център, не е нещо, с което не се е сблъсквал всеки един от нас.

Омбудсман
Новият кабинет на омбудсмана е в сградата на култуния дом на НХК

Общината не разполага с достатъчно големи парцели – общинска собственост за обособяване на паркинги.

Характеристиката и инфраструктурата на града, не позволяват навсякъде направата на  подземни паркинги, а искането за изграждането на надземни такива в свободни парцели е съпътствано от недоволство на граждани, които не желаят в непосредствена близост до домът им да има паркинг, заради евентуалния шум и замърсяването на въздуха.

Изразявам благодарност към председателя на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението г-жа Евелина Михалева за това, че непосредствено след започване на работата на комисията обърна внимание и взе присърце работата по приемането на нормативен акт, свързан с възможността за паркиране и престой на МПС, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания. Този нормативен акт е вече факт.

В момента тече анализ на някои от разпоредбите и. Работата продължава, но съм сигурен, че  ще даде резултати в посочената област.

На второ място по брой подадени жалби беше област „Обществен ред и сигурност, лични данни и достъп до обществена информация“,  работено е по  59 бр. жалби.

Немалка част от сигналите бяха за неспазване на въведените с извънредното положение в страната епидемиологични мерки в различни търговски обекти, било заради нарушаване на забраната за работа, било заради неспазване на индивидуалните мерки, или за нарушения в ограниченията на карантинирани лица и т.н.

Ръст бележат сигналите за замърсяване и липса на хигиена в изградените детски площадки за игра, особено в междублоковите пространства.

На трето място се нарежда област “ Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК“ и „Социални дейности“,  работено  общо по 50 бр. жалби. През 2020 год. Община Бургас отговори на нуждите на всички нуждаещи се лица подали заявление и отговарящи на изискванията на закона по компонент 1. „Достъпна жилищна среда“ на националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“ за изграждане на подемници в сгради режим на етажна собственост.

Изразявам удовлетворението си от работата на общинска администрация като цяло в посочената област. Особено в ситуацията на обявеното извънредно положение. Работното време на служителите в този некратък период от време беше повече от 8 часа.

Няма подаден сигнал или молба за съдействие в посочената област, по която да не съм намирал разбиране и съдействие.

Омбудсман
Работата с ъбщинския съвет дава резултати
  • Има ли запомнящ се случай, който е оставил следа и във Вашия живот?

Не са един и два, но не мисля, че мога да споделя пред аудиторията Ви. През изминалият 4-годишен мандат имах възможността да се срещна с хиляди хора, да съпреживея лично мъката и болката им, да помогна на мнозина от тях.

Натрупах безценен опит в работата си, намерих необходимия баланс между критиката и добрия тон при разрешаване на отделни казуси, мисля, че изградих образ на доверие към института, както от страна на гражданите, така и от страна на кореспондентите в работата ми.

Днес, спокойно мога да изразя чувството на удовлетворение от свършеното!

  • Има ли сектори, в които и Вашата намеса не дава очаквания резултат? Има ли случаи, които не могат да се разрешат само с волята на омбудсмана?

Разбира се, че има молби по които не съм успял да постигна резултат. Не съм загубил обаче желанието си да опитвам и го правя отново и в този състав на общинския съвет.

За съжаление не малка част от съгражданите ни си мислят, че мога да опростя или намаля сметките им, да им намаля данъците,  да отменя съдебни решение и др. подобни неща, които, както сама се досещате, не мога да правя.

– Получавате ли съдействие от страна на институциите при разрешаване на проблемите?

В началото на мандата си усещах при срещите  известно притеснение и  подозрение от лицата, към които съм се обръщал.

Усеща се като смесица от чувства на недоверие и страх от неразбиране.

Администрацията се стреми по всякакъв начин да защити позицията си и виждаше в мое лице  човек, който създава проблеми. А всъщност проблемите не се създават от мен, а от разминаването между регламентирането от закона и свършеното.

В голяма част от случаите е точно така. Аз добре осъзнавам, че дори и да не е справедливо, щом действието на съответното длъжностно лице е законно  регламентирано, ние не бива да искаме и да очакваме нещо различно.

Справедливостта е морална категория и в никакъв случай не може да бъде основание за изпитване на вина, ако законът урежда как трябва да се постъпи в конкретния случай.

Колкото и да не ни се иска, понякога законното не съвпада със справедливото решение. Към това трябва да се стреми всяко общество, но идеално общество няма. Темата е дълга. Мисля, че с течение на времето успях да изградя образ на доверие и сега вече работя много по-лесно.

  • Помага ли Ви това, че за първи път омбудсманът работи активно и с общинската администрация, и с общинския съвет? Имаше ли по време на Вашия мандат решения на съвета, гласувани по Ваше предложение и касаещи конкретни проблеми на гражданите?

Благодаря Ви за оценката! Решението на определен казус зависи от две неща.

Първо от неговата нормативна определеност и второ – от човека, който трябва да приложи правилно закона.

Ако е отказано съдействие на наш съгражданин, по дадено му от закона право, не се колебая да бъда настоятелен и да провеждам лично среща със засегнатите институции, докато не постигна резултат.

Основната функция на обществения посредник е превантивната функция. Само желанието да поставиш себе си и труда си в услуга на нечий друг не е достатъчно. За да има постигнати резултати, уважението, доверието и добрият тон при диалога са задължителни предпоставки.

Имам доста предложения и сигнали, които са получили подкрепа.

  • Вашият мандат приключи. Вече е обявен и конкурс за длъжността. Ще се кандидатирате ли отново?

Мандатът ми изтича на 03.05., но по правилник, стартирането на нова процедура трябва да започне 2 месеца преди крайния срок. В момента е обявена процедура и, както вече заявих пред ваши колеги, подал съм документите, ще търся доверието за втори мандат.

Всички подадени годишни отчети за дейността ми са приети от общинския съвет без забележки и не виждам причина да не го направя. Освен това обичам работата си!

  • Какви качества трябва да притежава общественият посредник?

Трябва да е социално ангажиран, диалогичен, отговорен и комуникативен. Важно е да е активен в работата си и да е човек с голямо „Ч“. Не искам да изглежда като самореклама, но това е истината.

  • Ако отново бъдете избран, ще имате ли кауза, за която ще борите през следващия мандат?

Имам  идеи за промени в някои от Наредбите на общинския съвет. Има и някои тежки социални казуса, по които очаквам положително решение.

Предложенията, които внасям за разглеждане са продиктувани изцяло от чувството ми за справедливост и в съзвучие със закона. Получа ли отново доверието на общинският съвет, няма да изневеря на каузата да съм винаги в полза на потърсилите съдействие от мен.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви