Кроношпан
Кроношпан ще рециклира мебели

Над 60 тона дървесни отпадъци от домакинствата и индустрията в Бургас бяха събрани от началото  на 2020 год. до момента по програмата на Кроношпан  „Нов живот за старите мебели

Непотребните стари мебели и опаковки бяха пренасочени към линиите за производство на плочи от дървесни частици.

По този начин беше осигурена суровина, отговаряща на обема на над 500 маломерни дървета от млади култури и се осигури допълнителен свободен капацитет в регионалното депо за отпадъци.

В момента в Бургас има един контейнер за дървесни отпадъци, разположен непосредствено пред завода. Общото събрано количество от есента на миналата година до днес е над 100 тона.

В цялата страна към програмата за управление на дървесни отпадъци са се присъединили десет общини, а благодарение на това партньорство събраното количество суровина за 2020 е над 700  тона.

Първата община от Бургаска област, която се включи в инициативата, е Община Бургас.

Чрез действащата програма на „Кроношпан“  жизненият  цикъл на дървесината се удължава максимално, а произведените продукти са с отрицателен въглероден отпечатък. С използвания по този екологосъобразен начин ресурс се замества масивната дървесина и се намалява натискът върху старите гори.

Изчисленията показват, че един тон рециклирани дървесни отпадъци осигурява количеството суровина, заместваща дървесината на осем маломерни дървета.

Извън опазването на целостта на горските масиви като положителен ефект се отчита и намаляването на разходите, които са необходими  за депониране на дървесните отпадъци, също така се премахват условията за възникване на нерегламентирани сметища.

В резултат на това се подобрява качеството на въздуха в Бургас и се намаляват възможностите за отделяне на фини прахови частици при изгаряне на ненужните дървесни материали за битово отопление.

Кроношпан беше първата компания в България, която наложи стандартите на приоритетната за ЕС „кръгова икономика“  в тази сфера.

Фирмата изпреварващо въведе необходимите модерни технологии и приложи свое ноу –хау  в обработката и рециклирането  на дървесните отпадъци от бита, строителството и отпадни опаковки и всичко това при спазване на най-високите екологични норми.

Програмата е изцяло съобразена с йерархията за управление на отпадъците, очакваните промени в Закона за управление на отпадъците, както и с приемането на Стратегия и план за действие за прехода към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

В момента в България се депонират около 60 % от битовите отпадъци, а  целта е до 2035 год.  тези показатели да достигнат 10%.

Поставената цел в страните членки на ЕС 65% от отпадъците да се рециклират до 2035 год.

Преговорите с потенциални партньори измежду общините от цялата страна продължават и в момента.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви