Кладенец
Всеки водоизточник трябва да се регистрира

273 контролни проверки са извършили експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ през август. 129 от тях са извънредни и са свързани с постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, както и проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 272 523 лв.

От директора на БДЧР са издадени 13 наказателни постановления /НП/, 51  предписания, връчени са 8 акта и са събрани  общо 12 529 лв. от издадени НП.

Най – честите нарушения за периода са: неизпълнено предписание за монтиране на измервателно устройство, превишение на ползваните количества за питейно-битово водоснабдяване, незаконно водовземане от повърхностен воден обект, неизвършен химичен анализ на подземните води и др.

БДЧР, отново напомня че фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани и каптирани извори до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви