С най-постъпления е чистотата
С най-много постъпления е чистотата

Най-много постъпления в местния бюджет, не само по план-сметка, са влезли през първото полугодие от чистотата. Изпълнението към момента е 53%. Това става ясно от отчета на кмета Николов, отнасящо се до първото полугодие на годината.

Като цяло планираните данъчни приходи по бюджета на Община Бургас за 2020 г. са в размер на 43 540 000 лв., а отчетените за първото шестмесечие на 2020 г. – 23 042 900 лв.

Планираните средства в план-сметка за 2020 г. за дейност „Чистота“ са 26 567 000 хил. лв., отчетените приходи към 30.06.2020 г. – 14 089 100 лв., а изпълнението – 53 %.

Сред другите по-любопитни са тези за

таксите за ползване на детски градини – 711 300 лв., изпълнение – 29,5 % спрямо плана за годината; такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 98 800 лв., изпълнение – 27,4 % спрямо плана за годината; такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги – 403 500 лв., изпълнение – 58,9 % спрямо плана за 2020 г.; такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и др. – приходи в размер на 918 200 лв., изпълнение – 27,3 % спрямо плана за 2020 г.;
такси за административни услуги – приходи, в размер на 269 000 лв., изпълнение – 37,9 % спрямо плана за годината; за откупуване на гробни места – 14 600 лв.; общинска такса за притежаване на куче – 18 900 лв.

Макар и с изпълнение от 46.1% голям е приходът от глоби, санкции и лихви – 1 291 500 лв.

От внесен ДДС и други данъци върху продажбите – 946 400 лв., а приходите от концесии са в размер на 167 800 лв. и от дарения и помощи от страната и чужбина – 924 300 лв.

Въпреки негативното влияние върху общинските финанси и икономиката на страната като цяло на извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, отчетните данни за събираемостта на данъчните приходи към 30.06.2020 г. отразяват сравнително добро ниво на изпълнение на бюджета – 52,9 %

Разликата в събираемостта на приходите от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства в сравнение със същия период на 2019 г. е около 1% по-малко. По-съществено изоставане се наблюдава в събираемостта на приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, обективно обосновано от сериозния застой в пазара на недвижими имоти.

Събраните приходи от този вид данък за първото шестмесечие на 2020 г. са с 18,74% по-малко от тези към 30.06.2019 г. Значително по-малко – 48,5% са и реализираните към 30.06.2020 г. приходи от туристически данък

За разлика от данъчните приходи, негативното влияние на извънредното положение и мерките, свързани с епидемиологичната обстановка върху неданъчните приходи е значително. Приходите и доходите от собственост са средно с 25% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. Постъпленията от такси за детски градини и ясли са средно с 46% по-малко, поради затварянето за 2 месеца на детските учебни заведения. Със 78,9 % по-малко са и постъпленията от продажба на нефинансови активи. Приходите от такса битови отпадъци са с най-голям дял в общите неданъчни приходи и събираемостта им е само с 1,6% под нивото от 2019 г., поради което общите приходите от общински такси са само с 8,39 % по-малко от тези през 2019 г. Размерът на събраните приходи от глоби, санкции и неустойки запазва нивото от 2019 г.

Трябва да подчертаем, че началният план по бюджета на община Бургас за 2020 г. е в размер на 267 508 млн. лв., а индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз – 39 099 800 лв.

Уточненият план по бюджета към 30.06.2020 г. е в размер на 257 466 300 хил. лв. Промяната се дължи на корекции, отразяващи Постановления на Министерски съвет, получени и предоставени трансфери от Министерства и ведомства, решения на Общинския съвет.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. е в размер на 103 225 500 лв. /при 93 220 млн. лв. към 30.06.2019г./, в т.ч.: за държавни дейности – 50 665 600 лв. /при 45 904 700 лв. към 30.06.2019 г./; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ – 52 560 млн. лв. /при 47 315 300 лв. към 30.06.2019г./ .

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви