Община Бургас
Община Бургас

ЗАПОВЕД

№ 2202/01.09.2020 г.

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол №12)

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I (едно римско) в масив 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр.Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр.Българово“, Община Бургас, целият с площ 3128 (три хиляди сто двадесет и осем) кв.м, отреден „За складово – производствени дейности“, при граници: североизток – улица, югоизток- УПИ ІІ, юг, югозапад – УПИ ХVІ, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.670 (нула седем три три две точка шест четири точка шест седем нула) по влезли в сила КККР на землище гр.Българово, Община Бургас, с площ от 3128 (три хиляди сто двадесет и осем) кв.м, при съседи: 07332.64.671, 07332.64.681, 07332.64.662, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9408/ 09.06.2020 г.

Определям начална конкурсна цена не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 5 120 (пет хиляди сто и двадесет) лева.

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите, за които представят писмена декларация:

 1. Да предложат размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на предприятието и неговото оборудване – не по-малък от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;
 2. Да предложат разкриване на минимум 12 (дванадесет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;
 3. Да осигурят предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години;
 4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да изготвят и представят в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;
 5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;
 6. Да завършат строителството на обекта и да го въведат в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;
 7. Да не се извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;
 8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

 1. Минимална конкурсна цена в размер от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС;
 2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;
 3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по малко от 12 (дванадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

 

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

 

 1. К1 – Цена (конкурсна цена, в лева, без ДДС) – не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

         Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

 1. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по – малка от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

 1. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години – не по- малко от 12 (дванадесет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

        Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

 

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол №12).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 5 120 (пет хиляди сто и двадесет) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 102,40 (сто и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща в брой на касата на Община Бургас, в центъра за административно обслужване на гражданите, при закупуване на документацията.

Документацията за участие в конкурса се закупува от Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 29.09.2020 г.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 23.09.2020 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056 907223 до 21.09.2020 г. 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса – 30.09.2020 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Община Бургас, на ул. ”Конт Андрованти” №1, ет. 3, зала №26.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1;  декларация – приложение №2;  проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия – приложение №4;  декларация за оглед на имота – декларация – приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса – приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Скица.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.”Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 Кмет на Община Бургас

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви