НСИ: 34.9% по-малко наети в туризма
НСИ: 34.9% по-малко наети в туризма

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 23.5 хил., или с 1.0%, спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 милиона

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.5%, „Преработваща промишленост“ – с 3.5%, и „Добивна промишленост“ – с 2.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.0 и 17.3%.

В края на юни 2020 г. в сравнение с края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 111.5 хил., или с 4.7%

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 48.8 хил., „Преработваща промишленост“ – с 31.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 12.8 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34.9%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.4%, и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.2%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. е 1 323 лв., за май – 1 333 лв., и за юни – 1 355 лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 337 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.9%, и „Образование“ – със 7.0%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.1% спрямо второто тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 15.6%, „Образование“ – с 12.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 9.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2020 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3270 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2287 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2105 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева; „Други дейности“ – 903 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 973 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния – с 5.8%.

За критичното състояние в туризма сочат и следните данни

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви