Алепу
Алепу

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез своите структури, също ще извърши проверка на строежа на плаж Алепу, стана ясно от думите на министър Петя Аврамова.

Ето какви данни на МРРБ предостави тя в парламента за строителството на Алепу:

По разпореждане от 04.06.2020 г. на Върховна административна прокуратура, от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е извършена проверка на 04.06.2020 г. и 05.06.2020 г. в община Созопол и в Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Бургас, при която са направени следните констатации:

1. Със заповед № 635/05.06.2006 г. на кмета на община Созопол е одобрен ПУП за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди.

2. Съгласно обяснителната записка към изменение на ПУП-ПРЗ, имот с №000799 се намира по средата между обособените два собствени на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД имоти и предвид издадената от служба „Земеделие и гори“ скица от 27.10.2006 г., същият е отразен като друга територия с нестопанска цел, собственост на община Созопол. Имотът е интегриран чрез допълнение в ПУП в предвижданията на новоприетото градоустройство, като е включен в регулационните граници на собствените на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД имоти, по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

3. С решение №33 от 2007 г. по оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ Бургас е одобрено инвестиционното предложение ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище.

4. С решение № 9 от 2007 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 на Министерство на земеделието и продоволствието – Областна дирекция „Земеделие и гори“, гр. Бургас, предназначението на земеделските земи е променено в неземеделски нужди, като са утвърдени площадки и трасета за проектиране, а именно: 29 171 кв. м неполивна, земеделска земя от V (пета) категория, собственост на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, гр. Созопол, променя предназначението си за изграждане на жилищна сграда – апартаментен тип.

5. Със заповед № 1148 от 2007 г. на кмета на община Созопол частично е изменен ПУП-ПРЗ за въпросните имоти, със ситуиране на нови застроителни обеми за изграждане на ваканционно селище.

6. Съгласно становище от 2017 г. от „Геозащита“ – ЕООД – Варна, в района на поземлените имоти е регистрирано активно свлачище, като за гарантиране устойчивостта на крайбрежния склон е необходимо да се проектират и изпълняват противосвлачищни и противоабразивни укрепителни мероприятия.

7. С писмо от януари 2017 г. на МРРБ, на основание чл. 96, ал. 3 от ЗУТ е дадено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности.

8. Съгласно писменото становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речни басейни и Плана за управление на риска от наводнения, и реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на конкретни условия, вписани в становището.

9. С Решение от 29.12.2017 г. по оценка на съвместимост от РИОСВ – Бургас, директорът на РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“.

10. От главния архитект на община Созопол на 10.09.2018 г. са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, въз основа на което е издадено разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. на името на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД.

При извършена проверка от служители на РДНСК Бургас в началото на 2019 г. са установени нарушения и пропуски при издадените строителните книжа и разрешение за строеж: „Курортен комплекс“ “Алепу вилидж“, етапно строителство – Първи етап – „Укрепване на свлачище“ „Алепу вилидж“ и Втори етап – „Курортен комплекс. В тази връзка, с писмо на началника на РДНСК Бургас са дадени предписания на кмета и на Главния архитект на община Созопол издаденото разрешение за строеж да се допълни, с цел разграничаване на етапността на строителството. От началника на РДНСК Бургас е издадена заповед за спиране на 14.02.2019 г. на строителството, касаеща само Втория етап. Изпълнението на брегоукрепителното или противосвлачищното съоръжение следва да бъде реализирано в срока на действие на разрешението за строеж, в съответствие с одобрените строителни книжа.

От Главния архитект на община Созопол е издадена заповед на 01.03.2019 г. за допълване на РС № 100/10.09.2018 г. в обхвата на съществените отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 и т. 6 от ЗУТ, относно последователността на изграждане на строежа:

Първи етап – „Укрепване на свлачище“ с одобрен инвестиционен проект на 10.09.2018 г. от община Созопол;

Втори етап – „Курортен комплекс“, като първо се изпълнят геозащитните мерки и дейности по укрепване на свлачището, като се отчете ефектът от изпълнение на мерките и дейностите за стабилизиране на свлачището, чрез осъществен мониторинг по чл. 95, ал. 3 от ЗУТ.

При извършавани контролни проверки на строежа, след издаване на заповед от 14.02.2019 г. за спиране, не е установено изпълнение на СМР извън предвидените дейности в обхвата на Първи етап „Укрепване на свлачище“.

Първият етап от строежа е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № 118/13.02.2020 г., издадено от началника на ДНСК. По втория етап строителни и монтажни работи не са започнати. На строежа няма техника и съшият е ограден.

Във връзка с прокурорска проверка на Върховна административна прокуратура на 11.06.2020 г., на министъра на регионалното развитие и благоустройството е разпоредено чрез подчинените си структури да извърши проверка на строеж „Алепу вилидж“ като за целта се извърши геодезическо заснемане с оглед установяване на посочените от прокуратурата неизяснени обстоятелства, изготвяне на скици, обяснителни записки и доклад.

В тази връзка, разпоредих на Агенцията по геодезия, картография и кадастър незабавно да възложи извършването на описаните в разпоредбата дейности, да изготви необходимите документи и да предостави подробен доклад.

Както знаете към настоящия момент прокуратурата протестира издаденото разрешение за строеж. Ние продължаваме да съдействаме. Предоставили сме всички изискани до момента документи, докладите от проверките на ДНСК и РДНСК и към настоящия момент извършваме описаното от мен разпореждане за геодезическо заснемане. От тук нататък ще изчакаме произнасянето на компетентните органи и произнасянето на съда по казуса.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви