Община Бургас, в рамките на 3 месеца, да изготви и представи проект на наредба, с която тя ще може да определя специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, и да изисква спазването им от техните собственици или инвеститори. Докладната е входирана от общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията. Предложението е във връзка с прието решение от Народното събрание прие някои изменения и допълнения на ЗУТ, като едно от тях е добавянето на нов чл.13а.

С него общините биха могли да определят и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

За да се случат всички тези неща обаче, Законът постановява, че е необходимо Общинските съвети предварително да приемат специални наредби.

Ние считаме, че изготвянето и приемането на такава наредба е изключително необходимо за град Бургас. Eдно от нещата, за които нейните разпоредби трябва да допринесат, е подобряване на състоянието на сградния фонд в Бургас. В старата част на нашия град например, все още съществуват множество стари търговски и жилищни сгради, с прекрасни форми и изящни фасади. Повечето от тях са творение на известни архитекти и проектанти, сред които както българи, така и чужденци. Става дума за сгради, строени преди първата половина на ХХ в., повлияни от модерните тогава в Европа неокласицизъм, ренесанс, барок, модерн, рококо и сецесион, като има и немалко такива, издигнати още през XIX в. Една част от тях имат статут на паметници на културата с различно значение или на недвижими културни ценности. Те безспорно красят улиците в ЦГЧ и придават на Бургас един по-стойностен и по-културен облик. Опазването и поддръжката им в добър вид привлича погледите на гостите на града, влияе положително на неговия имидж и оказва благоприятно въздействие върху туризма„, пишат съветниците в докладната си.

Те допълват още, че в Бургас вече се работи по този въпрос и през последните години е свършена огромна по обем работа. Със средства на общината са изработени проекти за възстановяване на множество фасади на сгради в ЦГЧ, като по-голямата част от тях вече са изпълнени.

Като се има предвид обаче, че Бургас е сред градовете, в които най-много се строи на средногодишна база, неминуемо е и появата на бъдещ инвестиционен интерес за строителство върху местата на някои от сградите, охарактеризирани по-горе. В такива случаи, ако има приета от Общинския съвет наредба по чл.13а от ЗУТ, ЕСУТ и главният архитект на община Бургас биха могли да поставят пред инвеститорите и проектантите условия за запазване на художествения вид на сгради, които притежават такъв, но нямат статут на ЕНКЦ и съответно проектите им не подлежат на съгласуване с НИНКН. Това не би повлияло на параметрите на предвидените строежи, нито би попречило на инвестиционните намерения, но би запазило духа, историята и излъчването на сградата„, се пише още в докладната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви