През 2019 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 321 и спрямо 2018 г. се увеличава с 10.3%. Това съобщават от ТСИ-Югоизток.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2019 г. са:

74.5% са от възрастовата група 14 – 17 години, а тези на възраст 8 – 13 години – 25.5% от общия брой на водените на отчет в ДПС;

сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2019 г. достига 274 (85.4%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 47, или 14.6%.

От отчет в ДПС са снети 69 малолетни и непълнолетни лица, или 21.5% от водените на отчет лица. От тях 35 лица (50.7%) – поради навършване на 18-годишна възраст, а 33 лица (47.8%) – поради поправяне на поведението.

Противообществени прояви в област Бургас

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2019 г. са 184. Момичетата са 56 (30.4%), а момчетата – 128 (69.6%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „проява на насилие и агресия“ – 47 лица или 25.5%, а за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ и „бягство от вкъщи“ – по 29 лица, или съответно по 15.8%.

Извършени престъпления в област Бургас

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 190.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 103 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби – 54.4% (56 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 23 лица (12.1%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 17 лица (или 8.9%) – за престъпления свързани с наркотици, 13 лица (6.8%) – за хулиганство.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са 81, от които 29 или 35.8% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 48.1% (39 лица), а на непълнолетните – 51.9%, или 42 лица.

През 2019 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 57 лица (70.4%), следват жертвите на нанесени телесни повреди -7 лица (8.6%) и на блудство и изнудване – по 5 лица, или по 6.2%.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2019 г. са следните:

· Малолетните лица са – 56 (23.4%)

· Непълнолетните лица са – 183 (76.6%)

· Момчетата са – 205 (85.8%)

· 50.2% са с начално или незавършено начално образование (120 лица), с основно образование са 45.6%, а 4.2% никога не са посещавали училище.

· От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 116 лица (48.5%), само с един родител – 94 лица (39.3%), при роднини – 11 лица (4.6%), в специализирана институция – 18 лица (7.5%).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

8 + 3 =