Към 31 декември 2019 г. населението на област Бургас 409 265 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1 066 души или с 0.3%.

Мъжете в област Бургас са 197 790 (48.3%), а жените – 211 475 (51.7%), или на 1 000 мъже се падат 1 069 жени.

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2019 г. в градовете живеят 313 132 души, или 76.5% от населението на областта, а в селата – 96 133 души, или 23.5%. В градовете жените са 163 420, или с 9.2% повече от мъжете, докато в селата мъжете са повече от жените – с 23 броя.

Към края на 2019 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 градове и 230 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.9%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 64 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население.

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 201 779 души, а най-малък е гр. Китен – 989 души

Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 985, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) – 2 души.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 81 523, или 19.9% от населението на областта.

В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.9 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.9%, а на мъжете – 16.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 63 873, или 15.6% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. намалява с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 55.1% при 56.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 г. и 2018 г. този коефициент е бил съответно 43.1 и 54.2%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.6%, отколкото в селата – 60.3%.

Остаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст – 42.9 години, която е под средната за страната (43.9 години) и нарежда областта на четвърто място

след областите София (столица), Сливен и Варна. Средната възраст при мъжете в областта е 41.3 години, а при жените – 44.5 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.7 години, а в селата – 43.6 години.

Тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви