Бизнесът се обяви против една от мерките предложени от правителството заради въвеждането на извънредно положение в България за епидемията от новия коронавирус. Става дума за икономическата мярка в помощ на бизнеса 60/40, свързана с изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта.

Преди два дни социалният министър Деница Сачева обяви на пресконференция, че едва 59 фирми са подали заявления. Часове по-късно вицепремиерът Томислав Дончев се похвали в ефира на бТВ, като рязко увеличи цифрата: „За по-малко от 48 часа, 175 фирми кандидатстваха по схемата „60 на 40“. Това са десетки хиляди предприятия”. /бел. ред. Днес, 4.04.,  Дончев вече обяви, че само за първите 48 часа кандидатствалите фирми по мярката са 250-260/

Дали цифрата е голяма и ще се увеличи ли тя до очакваните от правителството стойности, предстои да разберем.

Бизнесът обаче е на мнение, че мярката е неработеща, защото:

Така предлаганият режим не отразява реалната икономическа ситуация и очакваните резултати за текущата година в условия на рецесия;

Мярката 60/40, която се прилага в България с цел съхраняване на работните места, няма стимули – нито за фирмите, нито за работниците;

Реално, ако фирмата е напълно затворила, какъв е стимулът за работодателите да продължат да плащат 40%. А ако се опитват да не ги плащат, какъв е стимулът на работника да не напусне и да отиде в бюрото по труда, за да получи обезщетенията за безработица, които му се подлагат. Нито една от двете страни в момента не получава достатъчно стимули да не се разрушават работни места.

„Решението 60:40 не може да бъде наричано така, тъй като то не е така. Елементарната сметка показва, че то е 30:70, защото извън заплатата има още 30% допълнителни осигурителни разходи. Много държави поеха тези разходи, за съжаление в нашата страна не се случи това. … Собствениците на компании ще трябва да добавят едни 30% отгоре във време, в което икономическата активност е спряла“. Това пък е мнение на президента Росен Плевнелиев, изказано в ефира на БНР.

Кандидатстващите работодатели трябва да декларират намаляване на приходите от продажби с поне 20 процента. Срокът за кандидатстване е до 21 април.

Анкета сред бизнеса, направена от БСК, обаче показва, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от работодателите.Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат.

На какво се дължи това? Отговорът се крие в самата процедура.

За да не сме голословни публикуваме изискванията към работодателите за изплащане на компенсации

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

– са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
– нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
– запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
– не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.
– към 31 декември 2019 г. са предприятие, което не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но в резултат от епидемията от COVID-19 изпитва затруднения след тази дата.

Условия за изплащане на компенсации

4. Компенсации могат да се изплащат на работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители и в случай, че заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към Постановлението – Списък на икономически дейности по чл. 2, ал.1 т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008).
5. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват и работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които освен на посочените в т. 3 критерии, отговарят и на следните условия:
5.1. със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, в случай, че ИЛИ
5.2. със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено;
5.3. декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:
1) за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2) за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

При положение, че се изисква финансова ревизия за година назад; че ако работодателят иска да се възползва от компенсациите, не може да съкращава нито един от служителите си за периода, в който получава компенсации; че работодателят не може да съкращава служителите, за които получава компенсации, след прекратяване на извънредното положение за допълнителен период, равен на този, за който е получавал компенсациите; че за служителя, за който се получават въпросните 60% от държавата, работодателят трябва да е издал заповед за временно преустановяване на дейността по новия член 120-в от Кодекса на труда, което означава, че служителят не извършва трудова дейност за времето, за което се изплащат компенсациите; Работодателят ще изплаща освен 40% от основната заплата, също и пълните осигуровки, както и редица други условия, няма как да не се съгласим с председателя на АИКБ Васил Велев, че „тази мярка не става за нищо, за чеп за зеле не става. Държавата дава само 23% от тези пари, а останалите 77% трябва да ги даде работодателят, защото той поема и осигуровките“.

Всичко за процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта вижте ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

11 + fourteen =