Почти пълен провал претърпя очакваното обединение на общинските съветниците в Бургас, които трябваше да загърбят политическите си различия и да приемат общи мерки за защита на гражданите и бизнеса в Бургас. Старейшините на града над 4 часа и половина се чудиха как да гласуват заедно 5-те докладни записки, които трябваше да се превърнат в една обща, която да е в полза на бургазлии.

Кметът Николов на най-няколко пъти се опита да призове съветниците да работят по експедитивно и да не влизат в дебати с общи приказки. Думите така и не стигнаха до ушите на съветници, което наложи градоначалникът дори да заплаши, че ако няма ред в залата и някакъв порядък в изказванията на съветниците, то той ще напусне залата с представителите на администрацията. Казаното от него пак не беше прието сериозно от съветници, които загубиха още час в обяснение дали да променят дневния ред отново или как изобщо да бъде проведено гласуване.

3 часа и половина превърнахте сесията в говорилник, срам ме е от вас„, заяви пред съветници Манол Тодоров от ДБГ.

Бургаските граждани гледат онлайн тази сесия и се смеят. Влизате от тема в тема. Бъдете по оперативни„, призова кметът Николов.

Все пак след няколкочасовата драма все пак бе въведен някакъв ред и съветниците започнаха да приемат едно по едно предложенията на различните политически групи.

За капак системата за гласуване също се срина, което наложи съветниците да гласуват с вдигане на ръка.

Така бе прието за периода на извънредното положение:

Предложенията на ПП ГЕРБ:

– Да се освободят от такса за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски заведения на територията на Община Бургас.

– Да се освободят от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ. Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

– Да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

– Да се даде възможност на таксиметровите водачи да преустановят временно дейността си, като за времето, когато не са работили, ще им бъде възстановен внесения данък таксиметров превоз, съгласно чл.61, ал.2 от ЗМДТ. Ще бъдат освободени еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

– Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.

На ПП ГЕРБ също бяха приети предложенията:

1. Да направи анализ на засегнатите, вследствие на извънредното положение, сектори от местната икономика и да изработи критерии за подбор на МСП, както и условия за споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани от тях, за покриване на възнаграждения на служители, осигурителни вноски, публични задължения и текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други);

2. Да представи пред Общински съвет, отчет за начина на разходване на средствата през изтеклата 2019 г.;

3. Да изработи и внесе в Общински съвет общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес.

На БСП бе прието:

Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас.

– за сметка на съкращаване на капиталовата програма да се закупи за болниците апаратура, тестове, консумативи.

Създаване на общински анализаторско звено със следните задачи:

– Постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи

– Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.

– Разглеждане на различните сценарий при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случай. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.

На ДБГ бе прието:

Да се насочи към Постоянна комисия обявяването на нулева година за събиране на туристически данък на територията на община Бургас.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви