Парадоксално звучи, че в Бургас, който сред 440 града в света, се нарежда на 358-мо място сред най-скъпите, преобладават микропредприятията. Това сочат данните на НСИ за цялата област. От тях става ясно, че

в областта микропредприятията (до 9 заети) са 94.1% от общия брой.

В тях е произведена продукция за 2 170 млн. лв. по текущи цени или 15.3% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 5.0 % от всички и съответно 1 783 млн. лв. с относителен дял на произведена продукция от 12.6%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8% от всички и съответно 1 821 млн. лв. и дял от 12.9%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички и съответно 8 371 млн. лв. произведена продукция и дял от 59.2%.

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 30 736 нефинансови предприятия, в които работят 122 762 заети лица или с 0.1% по-малко от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 3 007 млн. лв., която е с 2.0% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 17 787 млн. лв. и са с 9.5% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 145 млн. лв. или с 9.3% повече от 2017 година.

През 2018 г. нефинансовите предприятия реализирали печалба са 21 670, със загуба приключват 5 470, и с нулев резултат 3 596.

Публикуваме данни за два от секторите на икономиката в областта – селско стопанство и индустрия / без строителство/

Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 590 предприятия, или 5.2% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2018 г. достигат 311 млн. лева. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 0.4 процентни пункта.

Броят на заетите лица достига 4 959 /таблицата горе/ и формира относителен дял от 4.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 148 млн. лв., или с 16.1% по-малко спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е произвел продукция в размер на 311 млн. лв., или с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година, и е отчел оборот в размер на 312 млн. лв., който е с 11.5% по-малко спрямо 2017 година /горната таблица/.

Индустрия (с изключение на строителството)

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 572 промишлени предприятия, или 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2018 г. по текущи цени достигат 8 289 млн. лева. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 1.3 процентни пункта.

В промишления сектор през 2018 г. броят на заетите лица достига 24 234 и формира най-голям дял – 19.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта /таблицата долу/.

Добавената стойност по факторни разходи е 749 млн. лв., или с 25.4% по-малко спрямо 2017 година.

През 2018 г. сектор „Индустрия (с изкл. на строителството)“ e произвел продукция в размер на 8 613 млн. лв., или с 6.3% повече в сравнение с предходната година /таблицата долу/.

През 2018 г. промишлените предприятия са отчели оборот в размер на 8 808 млн. лева, който е с 6.1% повече спрямо 2017 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви