Инициативата даде трибуна на повече от 50 желаещи да популяризират своята дейност. Сред тях най-активни бяха представителите на бургаските училища от всички етапи на обучение. Форум „Заедно творим добро“ е организиран от дирекция „Младежки дейности“ към Община Бургас като част от инициативата „Активни и здрави“, чийто вдъхновител и мотор е известната бургаска спортистка Гергана Брънзова-Ерденай.

В рамките на 2 часа представители на бургаските училища и настоятелства към тях показаха огромен брой инициативи, свързани с дарителството, предаването на знания между поколенията и работа с хора в неравностойно положение. Интересен акцент във форума беше споделянето на добри практики и проблеми при доброволчеството в Канада, където то е възприето като важна част в образователния процес. Участниците в събитието бяха поздравени с музикални изпълнения на цигулка и акордеон от младите бургаски таланти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

Идеята на форума „Заедно творим добро“ е да се провежда всяка година през месец декември, отчитайки дейностите и резултатите от доброволческите инициативи сред младежите. Целта е да се популяризира ролята и дейността на доброволеца сред деца, родители и работодатели. Програма „АКТИВНИ и ЗДРАВИ“ на Община Бургас насърчава доброволчеството в българските училища и университети и стимулира развитието на доброволческата култура у нас, като предоставя възможност всеки да се включи активно в дейностите от програмата и обществения живот.

Доброволчеството е една от най-силните форми на социална активност, която подпомага сформирането на отговорна гражданска позиция и по-отговорно и сплотено общество. „Доброволците са истински хора за пример, които през споделения си опит и научени уроци имат възможност да намерят още съмишленици и дългосрочно да подобрят света. Докато правиш добро, развиваш важни умения – отговорност, комуникация, увереност, трупаш безценен житейски опит, създаваш приятелства, усъвършенстваш качества като справедливост, солидарност, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност.“ – подчерта Гергана Брънзова преди да представи „Точка за информационен обмен“. Това е единна онлайн платформа за представяне на доброволчески инициативи и обмен на добри практики.

Инфоточката е вече активна и може да се достъпи от уебсайта на „Активни и здрави“ https://activewell.burgas.bg/info-tochka, а първите възползвали се от нея са ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово. Платформата ще даде пространство, където доброволци от различни сфери да се запознават, партнират, споделят и да популяризират каузите си.