Лаборатория за интелигентни системи ще развива роботиката и мехатрониката като приоритетни направления в Бургас. Това ще се случи през следващите четири години с финансиране от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност и чисти технологии MIRACle“.

В него участват осем научни и образователни организации, обединени в консорциум от Института по механика към БАН.

От тях единственият партньор с дейност извън столицата е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Мегапроектът MIRACle BG05M2OP001-1.002-0011 е най-високо оцененият от приоритетна ос „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ с бюджет от близо 24 млн. лева. С тях ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура с четири основни бази.

Приоритетно ще се развиват нови решения за интелигентни среди, процеси и технологии.

Ще бъдат стимулирани партньорства при разработката и внедряването на технологиите с научни звена и компании от цяла Европа. Целта е затваряне на триъгълника на знанието „наука-образование-бизнес“ за осигуряване на устойчивост на разработките до създаване на конкурентен продукт.

За обособяване на базата в Бургас са отделени 370 хил. лева. Дейността на лаборатория „Интелигентни системи“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще ръководи проф. д-р Сотир Сотиров, който е един от водещите учени в областта на невронните мрежи и изкуствения интелект в страната. Неговият екип ще има възможността да работи и тества идеите си във високотехнологична среда, оборудвана с хуманоидни роботи Robobuilder UXA-90, сензорен Dr. Robot Sputnik 3, манипулационен Robot Arm Mover4, и ново поколение компютърен хардуер и софтуер за разработване на системи с изкуствен интелект.

С финансиране по проекта ще работи още едно звено в университета.

Специализираната лаборатория по биохимично обработване на води и утайки ще се води от проф. д-р Валентин Ненов.

С това Бургас прави още една крачка към превръщането си в хъб за развитие на информационните технологии и привличане на инвестиции във високотехнологични отрасли.

Университетът е партньор и по проект УНИТе, който е уникален за България и региона проект в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии.

Това е център за върхови постижения в тези области, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е едно от най-мащабните начинания в областта на „big data“ изследванията, които са реализирани на Балканския полуостров. УНИТе създава условия за връзка между най-новите научни постижения на учени от 5 български университета и малкия и средния бизнес в страната, с което потенциално ще подобри пазарната ни конкурентоспособност на международно ниво.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви