Поредното заседание на Общински съвет Бургас ще се проведе днес. 37 докладни записки очакват решението си от старейшините на града, като в допълнение са отправени и 4 питания към местната администрация, а за цвят кметът Димитър Николов ще представи и два доклада.

Първата точка е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Тя се отнася за формирането на цените за корабно място в новата лодкостоянка в кв. Крайморие. От администрацията искат местните рибари ще плащат 200 лева годишната тарифа /вижте още по темата тук/.

Следващата точка със сигурност ще бъде интересна, защото в ОбС ще се направи нов опит за вкарването на жребий при отдаването на преместваеми обекти в Бургас. Докладната е входирана от Георги Дражев, като на общинските комисии стана ясно, че тя вероятно няма да бъде подкрепена от голяма част от съветниците в зала /вижте още тук/.

Общински съвет трябва да дадат разрешение и Община Бургас да кандидатства по процедура за Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците по Опреативна програма „Околна среда 2014-2020“. Проектът цели да се намалят количествата депонирани отпадъци на територията на Община Бургас, спазвайки регламентираният приоритетен ред (йерархия) при управление им. Продължителността на проекта е 18 месеца, а бюджетът е в размер на 391 166 лева и представлява 100 % БФП

Следва докладна от кметът на Бургас Димитър Николов за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД за целите на подготовката и изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“. Именно по този проект Бургас ще има 56 нови електробуса. Проектът дава възможност те да бъдат закупени от общинския превозвач, а не както бе с предишните – от Общината, която след това ги предостави под наем на Бургасбус /вижте още тук/.

Съветниците ще обсъдят и докладната Община Бургас да кандидатства по процедура за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна и безопасност и защита на населението“. Обновяване на РСПБЗН-Бургас е с максимален размер на безвъзмездна финансова помощ 500 000 лв. /вижте още тук/.

Кметът Николов очаква от ОбС да се съгласи и с поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на реконструкция и преустройство на Немската болница в Културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“. Максималният размер на дългосрочения дълг е 5 971 095 лева. Срокът за усвояване на кредита е до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Индикативният срок на кредита е 144 месеца, а източниците за погасяване на главницата ще са от собствени бюджетни средства на общината

Общата прогнозна стойност на проекта е в размер на 9 943 899 лв. като максималния размер на БФП по инвестиционна програма e 3 646 100 лв. Допустими разходи за финансиране чрез безвъзмездна помощ за обекти от „Културна инфраструктура“ са само разходи за СМР, като в конкретния случай общата стойност на строително-монтажните дейности надвишава допустимия размер на безвъзмездната помощ.

Друга докладна на администрацията е за вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част. Общински съвет – Бургас трябва да даде разрешение ОП „Общински имоти“ да изготви проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в границите на устройствена зона на ЦГЧ /вижте още тук/.

Общинските съветници от ПП ГЕРБ Антон Берданков и Лиляна Драгоева искат от своя страна изграждане на детска площадка в междублоковото пространство на бл.52 и бл.54, ж.к. „Лазур“

Краят на заседанието идва с питания от страна на съветници. Две от тях са на кандидатът за кмет на Бургас Живко Табаков и са свързани с недостатъчен на брой контейнери за смет в района на „Пети километър“, както и некачествен ремонт на булевард „Захари Стоянов“ /вижте още тук/.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви