Община Бургас е готова с проектно предложение, с което да кандидатства по процедура за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна и безопасност и защита на населението“.

Обновяване на РСПБЗН-Бургас е с максимален размер на безвъзмездна финансова помощ 500 000 лв. Сградата на Районна служба „Пожарна и безопасност и защита на населението“ се намира в жилищен комплекс “Възраждане”, който попада в Зоната на въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „В“ в два броя административни сгради на РСПБЗН-Бургас. В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградите, ще се постигне:

√ Класът на енергопотребление на двете сгради ще се повиши от „E“ (за сграда 1) и „F“ (за сграда 2) на „B“;
√ 63,42 % спестена енергия за сграда 1и 69,50 % спестена енергия – за сграда 2;
√ 121,34 t/y. спестени емисии на CO2, в резултат от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е;
√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите административните сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;
√ Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки;
√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура;
√ Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
√ Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Общата индикативна стойност на проектното предложение е в размер на 521 030,93 лв. (петстотин двадесет и една хиляди и тридесет лв. и деветдесет и три ст.) с ДДС, от които 497214,13 лв. – предмет на безвъзмездна финансова помощ и 23 816,80 лв. – собствено финансиране на разходи, необходими за реализацията на проекта.

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

8 + nineteen =