През 2018 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 748 извършени престъпления, което е с 1.0% повече в сравнение с 2017 г., когато те са били 1 731.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2018 г. е 2 014 от които: условно осъдени са 1 073 лица (53.3%); с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 627 лица, или 31.1% от общия брой на обвиняемите; освободени от наказателна отговорност са 279 лица (13.9%); оправдани са 24 лица (1.2%); на 11 лица делата са прекратени (0.5%)

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 53, или 3.1% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината.

През 2018 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления – 1 020, или 58.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 967, или 56.9% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията (с 13.7%), така и на броя на осъдените лица (с 12.7%)

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпления по транспорта и съобщенията – 803, или 78.7% от общия им брой. За извършването им са осъдени 777 лица, или 80.4% от осъдените за извършвани общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2018 г. са 183, а наказаните за тях лица са 160

На второ място в структурата на престъпленията завършили с осъждане през 2018 г. са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 354 извършени престъпления (20.3% от всички завършили с осъждане), което е с 10.6% повече в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 384 лица, или 22.6% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество – 69.5% от престъпленията против собствеността и 14.1% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 246 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 275

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2018 г. за 41 грабежа са осъдени 50 лица.

С осъдителна присъда са приключили делата за 31 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 30 (7.8% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността). През 2018 г. в област Бургас с осъждане са завършили 106 престъпления против личността(6.1%), за които са осъдени 86 лица (5.1%)

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 44 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 33, или 38.4% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. През 2018 г. с осъдителни присъди в област Бургас са завършили делата за 5 умишлени убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 5 лица

С осъдителни присъди са завършили 17 наказателни дела за разврат, а осъдените за тях лица са 15. За извършването на 8 престъпления „трафик на хора“ са осъдени 6 лица.

Разпределението на осъдените лица по пол е следното: Броят на осъдените мъже е 1 581, или 93.0% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 30 – 39 години и 18 – 24 години – съответно 28.4 и 23.1% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 119 с относителен дял 7.0%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 30 – 39 години – съответно 34.5% от общия брой на осъдените жени.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви