Предложението за жребий при отдаването на преместваеми обекти в Бургас влиза отново за разглеждане в Общински съвет-Бургас. Общинският съветник Георги Дражев е входирал докладната, като в нея се прави нов опит ОбС да приеме спорния параграф в Наредбата за преместваеми обекти.

В докладната на Дражев се пише, че назначената Комисия за преместваемите обекти е провела процедура по жребий по отношение на някои от обектите, за които са подадени повече от едно заявление. Заявителите, на които им е отказано да поставят преместваем обект, са обжалвали пред Административен съд -Бургас

Административен съд след това е отменил отказите за поставяне на преместваеми обекти. В мотивите на двете решения се приема, че регламентирането на жребия, като способ на Вътрешните правила, за организация и дейността на комисията по чл. 6, ал.1 от Наредбата, е извършено при липса на законова делегация.

Съдът е посочил, че съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2. изр. последно по ЗУТ „Условията и редът за издаване на разрешителното за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет“, включването на допълнително условие, каквото е прилагането на жребий, съответно указанието в кои случаи следва да бъде извършен такъв, са от изричната компетентност на общинския съвет, приел съответната наредба. Именно, съобразявайки се с Мотивите на Административен съд – Бургас, Дражев предлага допълнението в Наредбата за преместваеми обекти

В спорният чл.6 се съдържа следното съдържание: Чл.6а(1) Когато са подадени повече от едно заявление за поставяне на преместваем обект на определена позиция, в комисията с провежда процедура по теглене на жребий. (3) На заседанията на комисията могат да присъстват подалите заявления или техните упълномощени представители с пълномощно. (5) Председателят на комисията представя запечатани прозрачни плика, толкова на брой, колкото са участниците в съответната позиция. (6) Тегленето на жребия се извършва, като всеки от участниците лично изтегля по един плик.

Припомняме, че през декември месец след невиждан натиск в ОбС ГЕРБ оттегли предложението. Дебатите по темата предизвикаха невиждано обединение на почти всички политически сили в ОбС срещу мнозинството

Тогава представителите на Реформаторски блок, НФСБ-СЕК и БСП се обявиха твърдо против докладната. Причина за недоволството стана предложението на групата от ГЕРБ наемателите на преместваемите търговски обекти да се избират чрез жребий. Според тях това било на най-прозрачният и справедлив начин.

Бургаските дребни търговци скочиха през март тази година срещу общинските съветници в Комисията за преместваемите обекти. По време на заседанието й тогава бе поискано жребий да определя наемателите на позициите, където има повече от един кандидат. Търговците реагираха светкавично и заявиха, че комисията трябва да бъде разпусната от кмета Димитър Николов, а ако това не стане, то те ще подадат сигнал до прокуратурата и ще търсят правата си в съда

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви