В края на миналата година броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 910 легла , като 17 от тях са болници с 2 612 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 205 легла. Това сочат данните на ТСИ-Югоизток.

В сравнение с 2017 г. легловия фонд на болниците се увеличава с 3.9%.

Многопрофилните болници са 9 с 1 407 легла. Те представляват 52.9% от болниците и в тях е съсредоточен 53.9% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници – от 45 до 527 легла, като средният брой легла е 156.

Разпределението на заведенията и леглата в специализираните болници е, както следва: за активно лечение – 3 със 126 легла; за рехабилитация – 5 с 1 079 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва: Центрове за кожно-венерически заболявания – 1 заведение с 10 легла; Комплексни онкологични центрове – 1 заведение със 156 легла; Центрове за психично здраве – 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 709.2 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2017 г. броят на тези заведения се увеличават с 2, докато броят на леглата в тях намалява с 22 или с 13.6%.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 42 заведения със 100 легла, следват диагностично-консултативните центрове – 7 с 28 легла, медико-денталните центрове – 1 с 10 легла и денталните центрове – 1 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 41 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Бургас тези заведения са 7 с 205 легла, като с най-голяма леглова база са домовете за медико-социални грижи за деца – 1 със 154 легла.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

fourteen − 8 =