Община Бургас вече обяви обществена поръчка за прединвестиционно проучване за избор на новото трасе, което ще свързва най-големия комплекс „Меден рудник“ с останалата част на града. Изборът на проектантска фирма трябва да стане до месец.

Обществената поръчка е в две части. Прогнозната стойност, отнасяща се до трасето от и към комплекса е 37 500 лева, без ДДС.

Проучването ще има за цел изясняване и аргументиране на необходимостта и целесъобразността от разширение на съществуващата пътна инфраструктура по направленията обект на ПИП – пътна връзка от Меден рудник до републикански път 1-9, с цел подобряване на комуникационната обвързаност на района; определяне на възможните местоположения и задължителните точки за преминаване на новата инфраструктура; изясняване на обвързаността на проекта със съществуващата пътна мрежа в комплекса и трасето на републикански път 1-9; определяне на насоките на техническото решение, съобразно изискванията на движението или други стопански нужди, като се конкретизират проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилката, вида на настилката и други; посочване на поне две конкретни възможни решения и направления, задоволяващи изискванията, и комплексно сравняване на решенията с положителни и отрицателни страни; установяване на приблизителния размер на капиталните вложения и тяхната ефективност; обследване на наличните устройствени планове и комуникационно- транспортните схеми към тях и даване на предложение за тяхното изменение при доказана необходимост; предложение за трасе по утвърдения вариант.

Първата част от обществената поръчка засяга по-широкото обследване на съществуващите основни транспортни коридори, свързващи Бургас с другите общински центрове в региона. Въз основа на изводите от обследването трябва да се предвидят необходимите мерки за подобряване на транспортната свързаност и за създаване на по-добри условия за развитие на икономиката.

Предвидените финансови средства за тази част от обществената поръчка са 79 166 лева, без ДДС.

Офертите ще бъдат отворени на 8 август, от 11:00 часа в общината.

Припомнаме, че на сесията през април Общински съвет-Бургас одобри предложението за изготвяне на подробен устройствен план, по който да се направят прединвестиционни проучвания за изграждане на нова пътна връзка с „Меден рудник“.

В момента транспортното обслужване на най-големия жилищен комплекс в Бургас се осъществява основно по бул. „Захарий Стоянов“, който в момента се ремонтира и това допълнително затруднява движението по него. Алтернативното трасе е сложно, но възможно за изпълнение. Община Бургас вече идентифицира неговото начало и край.

Най-трудна е средната част, именно затова за нужни спешните прединвестиционни проучвания. Началната и финалната точка на предвиденото ново трасе ще са две кръстовища, като тепърва ще се реши от какъв вид е най-подходящо да бъдат те. Първото е ситуирано в района на продължението на ул. „Александър Георгиев Коджакафалията“ след „Битака“ и преди Пречиствателната станция на „Меден рудник“.

Второто кръстовище е предвидено при връзката на потенциалното трасе с републикански път I-9 – по пътя към Созопол, малко преди бензиностанция „Лукойл“. За да се осъществи връзката между двете кръстовища, ще се наложи преминаването през водни площи.

Изграждането на нова пътна връзка през следващите години се налага и заради предстоящото допълнителното усвояване на незастроените към момента терени при входа на „Меден рудник“, чрез създаването на нова индустриална зона. В нея ще има нови работни места, повече пътуващи хора и трябва предварително да се мисли за качествена обслужваща инфраструктура.

Идентифицираният терен за новото пътно трасе е предимно равнинен, като надморска височина е близко до морското ниво. Той е подходящ за провеждането на пътната инфраструктура без значителни разлики в нивелацията.

Важна особеност е наличието на съществуващи съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – високоволтови въздушни кабелни линии за пренос на електрическа енергия, въздушни електропроводи, продуктопровод, канали и водопроводи. Всички те следва да бъдат обследвани в едно със сервитутите им и проектното решение да бъде максимално съобразено с тях и нормативните изисквания.
Съгласно схемата на културно-историческото наследство към ОУП на гр. Бургас, в територията няма недвижими културни ценности, археологически обекти и техни охранителни зони. Трасето не преминава през защитени територии или територии със специален режим на опазване

Територията, предмет на проучване и проектиране, обхваща поземлени имоти основно извън строителните граници на гр. Бургас, в територията южно от ж.к. „Меден рудник“, Промишлена зона „Юг“ и републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви