От позиция на ИБ на БСП Бургас относно отчета за изпълнението на бюджета на Община Бургас за 2018 година става ясно, че социалистите не подкрепят изпълнението му. Мотивите за това са следните:

В отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. традиционно липсва аналитична част. Затова не става ясно какви са причините за намалени приходи по едни параграфи и за увеличение по други. Не могат да се очертаят и тенденциите. Липсата на анализ не дава възможност да се оцени какви са ползите и ефектът от изразходваните средства за дейностите, финансирани от бюджета.

По приходите

1.Приходите от данъка върху недвижимите имоти / пар.1301/ бележат малко увеличение спрямо плана. И все пак остават без отговор въпросите:

– това ли са истинските възможности за приходи от този данък от реално съществуващите на територията на общината сгради и парцели?

– каква е частта на приходите от данък върху недвижимите имоти, постъпващи от производствени, търговски и административни имоти-какъв е делът на бургаската икономика в този приход ?

– има ли и какъв е размерът на ползвани, но недекларирани имоти, от които в Общината не постъпват данъчни приходи по този параграф?

– в размера на постъпилите средства от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин /пар.1304/ какъв е делът на ново въведените в експлоатация и декларирани сгради и производствени площ през текущата година?

2.Неданъчните приходи са с близо 400 х.лв. по-малко от уточнения план, но структурата на тези постъпления е неблагоприятно изменена спрямо същия план.

Тъй като в документите на отчета на това не е обърнато никакво внимание, отново възникват въпроси:

– постъпленията от таксите за ползване на пазари, тротоари, улични платна и други /пар..2705/ са по-малко с над 580 х. лв., или около 17% спрямо уточнения план.

Какви са причините, какво говори този факт за стопанската активност на дребния бизнес, основно в община Бургас?

-драстично намаление се отчита на приходите от такса за битови отпадъци-19 704 018 лв. при план 22 840 894 лв. С какво се обяснява това? Не е ли отново признак за стопанско затихване, а не за стопанска активност ? Имоти с каква стойност на данъчните оценки са освободени от плащане на такса смет? Какви са причините за този спад?

-драстично нарастват приходите от глоби, санкции и наказателни лихви-4 238 619 лв., при уточнен план 2 720 000 лв. или с впечатляващите над 155%. Анализ няма и отново възникват въпросите за оценки, изводи и причини. На нарушенията и на глобите и санкциите върху тях ли ще разчита общинският бюджет за приходите?

Освен на продажбите на общински имоти, разбира се.

В заключение за приходната част:

Отчитат се собствени приходи с 434 668 лв. повече, спрямо уточнения план. На пръв поглед добро постижение. Само ако не бяха налице горните факти. Защото увеличените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви с 1 518 619 лв. и от продажба на общинска земя с 1 754 566 лв., не могат да компенсират като икономически ефект и перспективи намалените приходи от икономически дейности.

По разходите

За разходите за всяка дейност най-главният въпрос е какъв ефект е постигнат и какви са ползите от изхарчените пари на данъкоплатците? А по отношение на разходите за капиталовата програма е много важно да се знае каква е целесъобразността при обособяването и финансирането на всеки строителен обект и каква приоритетност се прилага?

За да има яснота по тези въпроси, от които зависи успешното управление, за всяка дейност, за всеки капиталов разход, трябва да има цели и критерии, които се преследват и прилагат и показатели, по които да се оценва дали с вложените парични средства това се постига. Става дума за показатели извън тези, подлежащи на контрол, по смисъла на чл.130а , ал.1 от Закона за публичните финанси.

Нищо такова не може да се види в предоставената информация за отчета на изпълнението на бюджета на Община Бургас за 2018 година.

По тези въпроси, а и по много други, управлението на Общината не си прави труда да информира данъкоплатците, с чиито пари разполага. Нещо повече – към задължението си по закон, а именно да организира и провежда обществени обсъждания, се отнася формално и ги обезсмисля.

По причини, посочени по-горе в нашата позиция, не можем да подкрепим отчета на общинската администрация за изпълнението на бюджета на Община Бургас за 2018 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви