Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

· През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 13 651 деца;

· През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици;

· Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973;

· Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 37 лица.

Предучилищно образование

Към 1.12.2018 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 1.9%. В тях са записани 13 651 деца, от които 7 047, или 51.6% са момчета.

Местата в детските градини намаляват от 14 444 за учебната 2017/2018 г. до 14 259 за 2018/2019 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 79.3%, или 0.8 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 125 (119 за страната) през учебната година и намалява с 6 спрямо предходната година. Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 177, от които 1 107 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 3.0%, в т.ч. броят на детските учители – с 2.9%.

Общо образование

Към 1.10.2018 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 118 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 поради закриване или преобразуване. Броят на учениците в общообразователните училища е 37 607.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) учат 16 782 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) – 12 422 ученици, а в VIII – XII клас – 8 403.

През учебната 2017/2018 година 1 187 ученици (I – XII клас) са напуснали общообразователните училища, от които 1 058 са се обучавали в основното образование (I-VII клас). От напусналите основно образование най-голям е относителният дял на напусналите по семейни причини – 552 (52.2%), следван заминалите в чужбина – 347 (32.8%) и на напусналите поради нежелание да учат – 119 (11.2%)

През 2018 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Бургас са 4 308 ученици.

През учебната 2018/2019 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 1 599 души. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 6.2%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 81.5%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 89.2%, следван от изучаващите руски език – 8.8%

Учителите (без директори и заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 2 805 през учебната 2018/2019 година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Бургас, се осъществява в 17 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 8 313.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.8% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2018 г. средно образование в професионалните гимназии, в спорното училище и училището по изкуствата с диплома са завършили 1 389 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

· 23 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки.

· Втора и трета степен професионална квалификация през 2018 г. са придобили съответно 106 и 766 ученици.

През 2018 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на професионално образование и обучение са завършили 1 389 души – като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2018 г. са съответно 155 и 1 234 души.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“[2] – 36.6%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 20.4%.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 585.

През 2018 година в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 913 лица на възраст 16 и повече години. По записани степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 590, втора степен – 236, и трета степен – 87.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 5 973, което е с 607, или с 9.2%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 767 студенти, като спрямо предходната година техният брой се увеличава с 5 души, или с 0.7%.

През 2018 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 117 студенти.

Преподавателите в колежите са 78, като от тях на основен договор са 40, или 51.3%.

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

В област Бургас в университетите през учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5 169 души. В сравнение с предходната година техният брой намалява с 613, или с 10.6%.

През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 527 преподаватели, от които жените са 311. На основен трудов договор работят 294 души, или 55.8% от общия брой.

През 2018 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 649 студенти, от които 414 (63.8%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 499 студента, от които 318 (63.7%) са жени.

През учебната 2018/2019 година студентите – български граждани в област Бургас, са 5 117, или 99.0% от всички студенти в университети.

Образователна и научна степен „доктор“

Към 31.12.2018 г. в област Бургас се обучават общо 37 докторанти, като 54.1% от тях са жени.

Новоприетите докторанти през 2018 г. са 16, от които 9, или 56.3% са жени.

През 2018 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 6 души, от които 5, или 83.3%, са жени.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви