Изготвен е план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2019-2021 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 17.05.2019 г. от 17,30 часа в залата на кино-видеоклуба на НЧ“Отец Паисий – 1896“. Необходимостта от този план е заради това, че през март Община Созопол попадна в черния списък на министър Горанов на закъсалите общини в страната.

Срокът за изпълнение на оздравителния план, който общината си поставя е 3 години,

като за първите две години тя не би могла да генерира достатъчно собствени приходи за покриване на задълженията си. Също предлаганите мерки няма моментално да постигнат предвидените ефекти.

Затова за погасяване на тези задължения и постигане на финансова стабилизация се

налага финансово подпомагане от Министерство на финансите под формата на временен безлихвен заем. Очакваният размер на безлихвения заем възлиза на 3 300 000 лв.

Заемът ще се използва за погасяване на просрочени и текущи задължения, както и за разплащането на приключили договори или намаляне на ангажиментите по тях. Той се налага и поради факта, че общината по закон няма никаква защита от кредиторите си и без него не би могла да продължи извършване на публични услуги в полза на местната общност.

За погасяването на заема ще се използват собствени приходи на общината, като по-голямата част от тях ще са от приходи от продажба на ДМА, отстъпено право на строеж и др. източници.

Планът предвижда годишният размер на плащанията по дълга – по чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси във всяка отделна година да не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на база на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината и включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания.

Други условия са: наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на община Созопол да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на община Созопол да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината.

От 2015 г. община Созопол е зависима от държавната субсидия за покриване на тукущите разходи за местни дейности. Общината не успява да покрие изцяло разходите си за местни дейности със собствени приходи и търси допълните средства. Всичко това е довело до влошаване на финансовото състояние на община Созопол.

Основна част от задълженията са свързани със снегопочистване, озеленяване, сметопочистване, сметоизвозване и текущи ремонти на общинска инфраструктура. Тези дейности са свързани изцяло с поддържане качеството на живот в общината, но в същото време съставляват основния процент на поетите задължения.

Пояснява се, че приключването на програмен период 2007-2013 и изпълнението на големи инфраструктурни обекти като Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище Черноморец е наложило извършване на всички разплащания до края на 2015г. заради допустимостта на направените разходи и възможността на тяхната верификация. Верификацията на средствата зависи от работата на съответните Уравляващи органи, като сроковете са извън правомощията на бенефициента Община Созопол. Това определено наложи насочване на налични средства под формата на безлихвени заеми и доведе до просрочени задължения към други контрагенти на общината.

Сред по-важните мерки за оптимизиране приходите и повишаване на събираемостта се посочват: изпращане на съобщения за доброволно плащане на задължения към Общината; предаване за принудително събиране на Държавен съдебен изпълнител и НАП;
проверки на място и съставяне на актове за несъответствия по отношение на задълженията за деклариране на новоизградени сгради. Служители на Община Созопол да извършват проверки по подадените данъчни декларации за неправилно декларирани имоти или липса на подадени данъчни декларации, свързани с новопостроени и реконструирани имоти.

Предвижда се още при сключване на нови договори да се завиши размерът и прилагането на неустойките, с оглед намаляване риска от неизпълнение; засилен контрол за спазване на договорни условия – неустойки, срокове, ангажименти; предприемане на ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите. При констатирано неплащане на наемната цена или консумативните разходи за срок по-дълъг от договорения, да се предприемат мерки за прекратяване на наемните правоотношения. При необходимост да се завеждат съдебни дела за събиране на дължимите суми.

Набляга се на необходимостта от нови видове приходи, чрез въвеждане на нови цени на услуги, като: приходи от входни билети за провеждани културни мероприятия и туристически обиколки; въвеждане на по-строг контрол по дейностите свързани със стопанисването на общинските паркинги и пропусквателен режим за „Стар град“; актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинската собственост, които не се използват за изпълнение на общински функции, но същевременно генерират разходи и/или не генерира приходи при наличие на капацитет да осигурява такива; предприемане на мерки за разширяване на възможностите за увеличаване на приходите от туристическа дейност.

Проектът за оздравителния план е подготвен от екип на вр.и. д. кмет Катя Стоянова. До избора й се стигна след отстраняването на Панайот Рейзи и главната счетоводителка на общината заради обвинение в присвояване на 2 млн. лв. общински средства.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

eleven − 7 =