Европейската сметна палата започна проверка на еврофинансирането за мрежата от пътища в България, Чехия, Полша и Испания.

Одиторите ще разгледат дали действията на Европейската комисия (ЕК) и отпуснатите средства осигуряват напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра свързаност за гражданите, става ясно от съобщение на институцията.

Пътният транспорт все още е основната форма на сухоземен транспорт на хора и стоки в ЕС и се очаква да запази тази позиция в обозримо бъдеще, посочват одиторите. Изграждането на пътища и подобряването на тяхната достъпност има значение и за стимулирането на икономически растеж. Към 2016 г. в транспортния сектор работят повече от 11 млн. души — над 5% от работната ръка в ЕС.

През 90-те години ЕК си поставя за цел да разработи трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), която включва и пътна инфраструктура. Нейната цел е до 2030 г. да бъдат завършени девет основни коридора с дължина около 40 хил. км от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до Средиземноморието.

Тези коридори имат представляват по-голямата част от основната мрежа. Освен това е поставена цел за завършване на широкообхватната мрежа до 2050 г., която ще осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа.

Финансирането от ЕС за пътна инфраструктура в периода 2007—2020 г. възлиза на около 82 млрд. евро, половината от които са изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните получатели на това финансиране са централно- и източноевропейските държави членки.

„Съществува риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме“, коментира Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита.

Завършената пътна мрежа между държавите членки и техните региони може да съкрати времето за транспорт на пътници и стоки, като същевременно увеличи капацитета и подобри пътищата.

Пътната мрежа за целия ЕС обаче все още е непълна. Държавите членки в Централна и Източна Европа например не са добре обслужени от връзки изток-запад, нито са свързани помежду си.

Одиторите ще разгледат дали основната мрежа за ЕС напредва съгласно планираното, както и дали Комисията следи за изпълнението на следните въпроси:

– националните пътни планове да дават приоритет на завършването на основната мрежа навреме и тя да бъде поддържана в добро състояние;

– финансирането от ЕС за пътища да е насочено към приоритета за завършване на основната мрежа.

Ще бъдат извършени проверки в България, Чешката република, Полша и Испания. Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г.

Деветте транспортни коридора са: Атлантически, Балтийско-адриатически, Средиземноморски, Северно море-–Балтийско море, Северно море-Средиземно море, Изток-Източно Средиземноморие, Рейнско-алпийски, Рейнско-Дунавски, Скандинавскосредиземноморски.

investor.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

5 + eighteen =