​4 605 дела са разгледали магистратите в Окръжен съд – Бургас през 2018 г. Свършените дела са 3 755, от които 84% са приключили в тримесечен срок.

Констатира се намаляване на постъпилите в съда наказателни дела в сравнение с 2017 г – през 2018 г. те са общо 1 195 дела. 28 939 дела са разгледани в районните съдилища от Бургаски съдебен район през отчетния период, свършените дела са 25 851, 91% от които в тримесечен срок.

Положителната статистика за дейността на окръжния и районните съдилища през изминалата година бе отчетена в годишния доклад за работата на Окръжен съд – Бургас и осемте районни съдилища в Бургаски съдебен район от председателя на Окръжен съд – Бургас и неговите заместници. Специални гости бяха членовете на ВСС – Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков, председателят на ВАС, Георги Чолаков, Диана Ценева, съдия във ВКС и Деница Вълкова, председател на Апелативен съд – Бургас. Годишният доклад уважиха и председателят на Административен съд – Бургас, Чавдар Димитров и зам.-административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор Светослав Маринчев.

„През последните години дебатът за правосъдието, в контекста на съдебната реформа, е във фокуса на общественото внимание, така че е важно да се провеждат инициативи, водещи до разбиране на работата и ролята на съдиите в процеса на правораздаване. Като много добра може да бъде определена правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд – Бургас и осемте районни съдилища в региона. Достигнат е стандарт за бързо правосъдие, без това да се отразява на качеството на съдебните актове“, каза съдия Росица Темелкова, председател на Окръжен съд – Бургас.

Статистиката през последните години сочи, че престъпленията, имащи за предмет наркотични вещества или техни аналози, бележат трайно завишаване.

Като проблем, във връзка с правораздавателната дейност по граждански дела, бе отчетено непрестанното подаване на жалби от недобросъвестни страни против актове, неподлежащи на контрол от горната инстанция. Председателят на Окръжен съд – Бургас коментира, че въпросът може да бъде разрешен чрез изменение на ГПК. Дискутиран бе и кадровият проблем в районните съдилища, който продължава да се разрешава чрез командироване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви