Окръжна прокуратура – Бургас е на първо място от всички окръжни прокуратури в страната по внесени прокурорски актове (обвинителни актове, споразумения и предложения по чл.78а от НК) за решаване в съд – общо 2 107.

Констатирани са изключително добри резултати в броя на върнатите дела и оправдателните присъди. Върху тези данни акцентираха Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Георги Чинев и неговите заместници Петя Кралева, Светослав Маринчев и Мануел Манев, които представиха пред медиите основните изводи от отчетния доклад на магистратурата за изминалата 2018 г.

През отчетената 2018 г. в прокуратурите от района на Окръжна прокуратура – Бургас са наблюдавани общо 17 817 преписки по следствения надзор. Броят на решените преписки през отчетения период възлиза на 16 970, което съставлява 95.24% от всички наблюдавани преписки. Този показател е почти съответстващ на отчетения през 2017 година, но по-добър от регистрирания през 2016 година, когато са били решени 92.19% от всички наблюдавани преписки.

Отчетеният изключително висок брой на решените преписки през изминалата година налага извод за много добро взаимодействие между прокурорите и органите, извършващи проверовъчните действия

Срочността на решаване на преписките е изключително висока – до 1 месец са били решени 16 653, което съставлява 98% от общо решените преписки. Този процент е по-нисък за 2017 г. – 97.18. В срок над един месец са решени 317 преписки, което съставлява пренебрежимо малък процент – 1.86% от общо решените преписки по следствения надзор. За сравнение, през 2017 г. в Окръжен район Бургас е имало 768 преписки, решени в срок от 1 месец.

Съпоставката на тези данни недвусмислено сочи за чувствително подобряване на работата на прокурорите по този показател през 2018 г., в сравнение с 2017 г. Основен принос за тази положителна тенденция е подобряването на работата на прокурорите от Районна прокуратура – Несебър, тъй като при тях почти двойно е намалял броят на преписките, решени в срок над 1 месец

Данните показват, че в една от най-натоварените районни прокуратури – Районна прокуратура – Бургас, през 2018 г. е имало само една преписка, решена извън едномесечния срок, а в останалите 6 районни прокуратури, преписки, решени извън този срок няма.

През отчетения период, общият брой на наблюдаваните от прокурори в Бургаски съдебен окръг досъдебни производства възлиза на 15 899, при 17 374 – за 2017 г. и 18 278 – за 2016 г. Спадът на наблюдаваните досъдебни производства се дължи на по-малкия брой образувани такива, в резултат най-вече на констатиран спад на регистрираните престъпление, които за 2018 г. са с 19% по-малко от тези за предходната година

Друга причина е липсващия мигрантски натиск, като през 2018 г. ОД на МВР – Бургас е отчела едва 5 престъпления, свързани с незаконно преминаване и пребиваване на чужди граждани в страната. Трета причина за посочения спад са направените законови промени и промяната на подсъдността на каталог от престъпни състави, осъществени от изчерпателно изброени субекти.

Прокурор Чинев акцентира върху резултатите от работата на Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. За отчетения период се наблюдава увеличение на натовареността на следователите, в сравнение с предходните две години

Той посочи, че средната натовареност на един следовател за 2018 г. е била общо 55.5 броя единици (общо дела, делигационни и следствени поръчки), при 45 броя за 2017 г. и 45.5 броя за 2016 г. По показателите общо разследвани досъдебни производства, както и приключени досъдебни производства ОСО при ОП – Бургас през 2018 г. е бил на второ място от всички следствени отдели към окръжните прокуратури в страната.

Бургаският следствен отдел е на първо място в страната по показателя „Предложения за изготвяне на молби за правна помощ“, на второ – по показателя „Проведени разпити пред съдия“ и на трето – по показателя „Изготвяне на постановления за привличане на обвиняем и предявяване на обвинения“

През 2018 г. е намалял борят на неуважените искания за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо внесените, в сравнение с 2017 г., като показателите са 15.68 срещу 16.88%, което говори за повишаване в качеството на изготвяните искания.

Прокурор Маринчев посочи, че с внесените общо 2 107 прокурорски акта през 2018 г. Окръжна прокуратура –Бургас наистина е на челна позиция в страната, а по брой внесени обвинителни актове (общо 94) тя е на второ място сред окръжните прокуратури. Той подчерта, че в тази класация се изключват Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура, на които законът е предоставил възможност да се занимават с по-различни дела

Ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас определи като респектиращи данните, които показват едва 2.33% върнати прокурори актове и едва 1.14% оправдателни присъди от всички внесени 2 107 броя прокурорски актове през 2018 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

16 + sixteen =