сергия
Видът и размерите на сергиите и други временни обекти за търговия ще се одобряват от главните архитекти на общините. Това решиха депутатите на второ четене с промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщи БТА.

Вносителите от НФСБ уточниха в прессъобщение, че проектът е насочен най-вече към преместваемите обекти в курортите и целта е незаконно поставените да бъдат премахнати.

Според решението върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия.

За тези обекти се издава разрешение въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Схемата за поставяне определя разположението, вида, типа, размерите и предназначението на преместваемите обекти. В зависимост от вида и предназначението се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване – и не се намалява определената минимална озеленена площ.

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба, одобрена от общинския съвет.

Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с общинска наредба.

Депутатите приеха преместваемите обекти, поставени по досегашния ред, да се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по Черноморското крайбрежие – в срок от три години.

НС отхвърли предложението на Рамадан Аталай /ДПС/, направено в пленарната зала, срокът за обектите, извън Черноморието да бъде пет години.

Депутатите приеха също започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти да се довършват по досегашния ред.

С промените бе прието да не се изисква разрешение за строеж за изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти-частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване; за изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти-частна собственост.

Операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот, разпореди парламентът.

При ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж. /investor.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви