Реконструират площада в Камено с над 1 млн. лв. Ще правят открита сцена

0
76

Открита е процедура за реконструкция и благоустрояване на площадното пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“.

Става дума за зоната пред общината с площад и паметник в северозападната му част, алейната мрежа, тревните площи и съществуващата дървесна и храстова растителност.

Към момента мястото е със силно амортизирани настилки тротоарни плочи и асфалт. Липсват обособени места за паркиране, които да удовлетворяват потребностите на съседните административни сгради. Не е осигурена достъпност на средата. Има значително амортизирани участъци на уличното осветление. Площите, предвидени за озеленяване вече са унищожени, дълготрайната дървесна декоративна растителност е крайно недостатъчна. Лиспва изградена поливна система за постигане на оптимално поддържане на озеленените площи. Няма изградени инфраструктурни възможности за осигуряване на добри условия за провеждане на общоградски мероприятия ( концерти, общоградски празници, културни мероприятия. Наличната паркова мебел ( пейки, кошчета за отпадъци, питейни фонтанки) са крайно недостатъчни и амортизирани.

За подобряване на функционалното състояние на терена е необходимо да се извърши реконструкция и обновяване на площадното пространство. За обекта има влязло в сила разрешение за строеж на главния архитект на Община Камено от 05.02.2019г.

Съгласно проекта е предвидено на площада да се изгради открита сцена с прилежащи места за сядане и съпътстващо осветление.

Ще се оптимизира съществуващата алейна мрежа, като се изградят нови подходи към площадното пространство и подход към централния вход на административната сграда на Община Камено, като се разширят пространствата и се монтират нови декоративни и паркови елементи.

Съгласно одобрения инвестиционен проект тротоарната настилка ще се изпълни от бетонови плочи в зоните за прилежащо паркиране и в близост до уличната мрежа.

Основното площадно пространство ще бъде изпълнено с усилена бетонова основа и паважна настилка. Предвидено е изграждане на нови подпорни стени от бетонови елементи с метод на монтаж, съобразно конструктивните детайли на приложените архитектурни проекти. Ще се достави и монтира паркова мебел

Предвидено е реновиране на съществуващото улично и алейно осветление и подмяната му с енергоефективно такова. Дейностите, обхващащи подмяна на канализационна и водоснабдителна инфраструктура предвиждат изграждане на автоматизирана поливна система за поддържане на новозасадените декоративни растителни видове.

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 1 000 817 лева, без ДДС. Предложеният срок за изпълнение не може да е по-дълъг от 180 календарни дни.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here