община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  О Т  О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С

В Държавен вестник бр.10 от 01.02.2019г. са обнародвани:

-Решение № 50-8/27.11.18г.- за одобряване на изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-60 в кв. 62, по плана на зона „Г“, УПИ XVII-60 в кв. 127 по плана на „РЦ“, УПИ I-60 в кв. 130, по плана на „РЦ“ и ПУР на кв. 62, кв. 127, кв. 130, по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60, с което се променя трасето на второстепенна улица, с отпадане на участъка от о.т. 807-о.т. 806-о.т. 805 и се провежда ново трасе на улицата, разположено източно от УПИ II-61 „за ВиК съоръжение“ с нови о.т. 807а – о.т. 804б – о.т. 804в – о.т. 804а, при което се променят границите на кв. 62, УПИ XXIV-60 в кв. 62 и УПИ I-60 в кв. 130 се преконфигурат и се обособяват нови УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва XXIV – 339, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.339, УПИ XXV – 340, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.340 с функционално отреждане „за жилищна сграда и ОО“ и УПИ XXVI – 341, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.651.341, с функционално отреждане „за обществено обслужване и трафопост“, промяна на устройствената зона за УПИ XVII и УПИ XVI в кв.127, по плана на „Районен център“ в 10/Ц в съответствие с ОУП на гр. Бургас, с показатели за застрояване, както следва: Височина до 6-8 ет. (18-24м), Пл застр. до 100%, Кинт до 5.0 и Позел. мин. 20%, със задължително паркиране в УПИ, като за двата УПИ се предвижда ново високо свързано застрояване, частично с височина на шест и осем етажа, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, за новообособените УПИ XXIV-339, УПИ XXV-340 УПИ XXVI-341 се предвижда ново застрояване, свързано между трите УПИ, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, с височина на застройката частично на два, пет, шест, седем и осем етажа на нормативни отстояния от регулационните граници и до сгради, включително и през улица, с показатели за застрояване за устройствена зона Жг, като се установяват показатели за застрояване за трите УПИ както следва: за УПИ XXIV-339 – Височина до 2-8ет (9-27м), Пл. застр. до 80%, Кинт до 3 и Озеленяване мин 20%, със задължително паркиране в УПИ; за УПИ XXV-340 – Височина до 2-8ет (9-27м), Пл. застр. до 80%, Кинт, съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 3 и Озеленяване мин 20%, със задължително паркиране в УПИ; за УПИ XXVI-341 – отреден за ТП и ОО – Височина до 2ет (9м), Пл. застр. и Кинт се доказват с инвестиционен проект и Озеленяване мин 20%.

-Съобщение за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6 и кв. 7 по плана на бивш Централен стопански двор „Пети километър“, група А, гр. Бургас,

с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв. 20, кв. 20а, кв. 21, кв. 22 и кв. 23, с номерация в съответствие с ПУП–ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали, одобрен с Решение на Общински съвет Бургас по Протокол № 43/26.06.2018 г. по т. 7 от дневния ред, като в тях се урегулират нови УПИ, като вътрешните им регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ по КК, изменят се трасетата на обслужващи улици между о.т.81 – о.т.296 – о.т.298 – о.т.99 – о.т.301 – о.т.302 – о.т. 300 и от о.т.244 – о.т.242 – о.т.228 – о.т.242 – о.т.248 – о.т.247 – о.т.246 – о.т.245 – о.т.243 и се провеждат нови улици от проектна о.т.146а до проектна о.т.232л и от проектна о.т.81а – проектна о.т.298г – проектна о.т.300а – проектна о.т.301а – проектна о.т.302а – о.т.99. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

-Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и изменение на ПУП-ПУР, за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 по плана на ПЗ „Север“ и за територията между път I-6 „София – Бургас“, бул.“Проф. Я. Якимов“ и бул.“Янко Комитов“

в предвиденото разширение на строителните граници на гр.Бургас, за обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и обслужващи улици – II част. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви