Във връзка с изнесена информация в медиите за изсичане на дървета при строителството на къмпинг „Арапя“, РИОСВ-Бургас се е произнесла, спазвайки изцяло екологичното законодателство за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване, отреден за ваканционно селище през 2007г.

През 2018 г. РИОСВ разглежда инвестиционно предложение за изграждане на 23 броя двуетажни вили и обслужваща инфраструктура, като подлага предложението на процедура по ОВОС и Оценка за съвместимост за най-близката НАТУРА зона. Имотът не попада в защитена територия, нито в защитена зона по НАТУРА 2000.

По време на процедурата е представено становище от ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“, според което след направена на терен проверка става ясно, че имотът не попада в горска територия. С Решение № БС-51-ПР/15.05.2018г. РИОСВ се произнася да не се извършва ОВОС.

Дейностите по премахване на дълготрайна дървесна растителност от терена не са в правомощията на РИОСВ Бургас.

Освен че не попада в зона по НАТУРА или друга защитена територия, на терена няма регистрирани вековни забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие. Подържането на зелената система и премахването на растителност е в правомощията на общината, на чиято територия се намира обектът.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви