Така стартира строежът на
Свлачището е било умишлено предизвикано

РИОСВ-Бургас извърши проверка на сигнал за строителство местност „Алепу“, землище гр. Созопол. По време на проверката се установи, че строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Имотът попада в границите на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици. РИОСВ-Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка и оценка за съвместимост в МОСВ.

Във връзка със заложени условия в Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г, РИОСВ възложи геодезическо заснемане за изясняване, дали по време на строителните дейности е увредено местообитание 2110 от Защитена зона „Ропотамо“.

По отношение на строителството и спазването на ЗУТ и ЗУЧКА, РИОСВ сезира компетентните органи – Община Созопол и РДНСК Бургас.

1 КОМЕНТАР

  1. Още през лятото на 2015г.сред персонала на к.к.ДЮНИ се плъзна слух че в АЛЕПУ ще се застрои с някакво туристическо селище…това е една от малкото чисти плажни ивици която е около 2км.НЯМА МУТРОХОТЕЛИЕРИ И ХОРАТА МОГАТ СВОБОДНО ДА ПЛАЖУВАТ НИЩО ЧЕ НЯМА СПАСИТЕЛИ…
    ЯВНО КМЕТЪТ НА СОЗОПОЛ СЕ Е НАГУШИЛ С ЯКИ ПАРИ ОТ НЯКОГО И ДАНС ТРЯБВА ДА РЕАГИРА И ДА ВКАРА КМЕТА В АРЕСТА…

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви