Осигуряване на условия за поддържане и охрана на изградени спортни площадки – спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани със фитнес уреди. За това настояват в докладна записка общинските съветници от ГЕРБ-Бургас арх. Димитър Георгиев, Калчо Белов и Стефан Колев.

Те посочват и причините за предложението си, като акцент е констатиране на вандалски прояви, довели до амортизиране на площадките, както и повреди от атмосферни условия. Ползването на повредените площадки крие от своя страна опасност от наранявания и контузии за бургаските жители

„Приоритет на общината през последните години е изграждането на спортни площадки от различен тип. При оглед на съществуващите спортни терени се установи, че една част от съоръженията са повредени и това ги прави опасни за ползване.

Има и липса на допълнителни спомагателни постройки, необходими към спортните съоръжения–съблекални, санитарни възли и място или съоръжение за закупуване на вода, кафе или чай. Тези дейности не са предвидени с проектите за тези спортни площадки, предвид факта че те са изградени като ремонт на съществуващи площадки за спорт“, коментират съветниците от ГЕРБ.

Като положителен пример е посочено стопанисването на спортната площадка в к-с „Изгрев” до. бл. 29, която се използва почти денонощно и е в отлично състояние.

От ГЕРБ предлагат да се предвиди нова т.17 от действащата Наредба за преместваемите обекти, с която да се регламентира „преместваем обект или съоръжение на юридическо лице, необходим за изпълнение на подписани с Община Бургас договор за текущо поддържане и охрана  на изградени спортните площадки – спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани със фитнес уреди“

Съветниците предлагат на кмета на Oбщинa Бургас да възложи изработването на схеми по реда на чл. 56 и чл.57 от ЗУТ за ситуиране на преместваеми обекти и слънцезащитни съоръжения в близост до съществуващи спортни площадки и площадки за фитнес уреди, осигуряващи обслужването и поддръжката на съоръженията. Tе да се отдават на търг чрез Тръжната комисия в общината, а наемателите им трябва да поддържат съответните съоръжения в изправност.

„За да се осъществи нашата идея, е необходимо провеждането на процедури по реда на чл.134, ал.1 т.2 ЗУТ за изменение на действащи подробни устройствени планове за УПИ в границите, на които има изградени спортни площадки с цел създаване на устройствени условия за допълнителни обслужващи помещения като основно застрояване.

Възлагаме още на кмета на Община Бургас да изготви количествено стойностни сметки за необходимия текущ ремонт на всяка една спортна площадка, да се подготвят процедури за отдаване на търг за спортни площадки с променено предназначение в „Спортни обекти и съоръжения” съгласно § 1 от ДР, т. 30 на ЗФВС за спортни площадки без променено предназначение и за тези без променено“

Съветниците са посочили в своята докладна, която е публикувана на страницата на Общинския съвет, по какъв начин предложението им е регламентирано според Закона за физическото възпитание и спорта в съответните параграфи. Не се предвиждат средства от бюджета, като посочените дейности могат да се изпълнят от Общинска администрация

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви