Зрелостниците сами си плащат здравните осигуровки
Зрелостниците сами си плащат здравните осигуровки

61% са предвидените средства, постъпили в общинската хазна за полугодието. Надскача ли се общината или тези цифри са добри показатели за развитието й? Статистиката сочи, че началният план по бюджета на община Бургас за 2018 г. е в размер на 208 829 700 лв., а индикативният годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз – 40 661 700 лв.

Планираните данъчни приходи по бюджета на община Бургас за 2018 г. са в размер на 39 060 млн.лв., а отчетените за първото шестмесечие на 2018 г. – 23 834 900 лв. и отразяват много добра събираемост спрямо плана – 61 %.

Като номинална стойност данъчните приходи, отчетени към 30.06.2018 г. запазват нивото на постъпленията към 30.06.2017 г. Това е и отговор на въпроса до колко реални са заложените данъчни приходи в общинския бюджет.

Изпълнението спрямо плана на отчетените приходи от данъците с най-голям дял в данъчните постъпления по бюджета на Общината са както следва: данък върху недвижимите имоти е 71,0 %, данък върху превозните средства – 62,4 %, а от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 50,8 %

Отчетените неданъчни приходи към 30.06.2018 г. са нараснали в сравнение със същия период през 2017 г. с 20 %, а като номинална стойност 5 242 300 лв.

Изпълнението на плана е 57,11% /53,35% – към 30.06.2017 г./, а като размер отчетът е 31 347 000 лв. /26 104 700 лв. към 30.06.2017 г./.

С най-голям ръст в сравнение с 2017 г. са приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наем на имущество, приходи от дивиденти, от общински такси за ползване пазари, тротоари, улични платна и др., глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети и др.

Приходите от дейността на общинските предприятия бележат ръст спрямо събраните средства за същия период на 2017 г. и като цяло изпълнение над 50% спрямо планираните средства в Бюджета за 2018 г. Като номинална стойност най-голямо увеличение на приходите отчитат ОП „Транспорт“ /над 2.4 млн.лв./, ОП „Чистота еко“ /близо 782 000/ и ОП „Туризъм“ /близо 297 000 лв./.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

two × 3 =