Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили в рамките на активния туристически сезон – юни – август 2018 г. 1615 бр. проверки в 1543 бр. предприятия с 37 564 работещи в тях. Приоритетните направления при проверките по време на кампанията бяха съобразени с идентифицираните проблеми в прилагането на трудовото законодателство в обектите със сезонен характер. Резултатите от контролната дейност през годините показват, че в тях най-честите нарушения са свързани със законосъобразното наемане на работа, включително на непълнолетни лица и чужденци, работното време и заплащането на труда и основни изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При проверките през трите месеца интензивен летен сезон са констатирани 6654 бр. нарушения, като за 624 бр. от тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. Запазва се тенденцията най-голям брой нарушения да са свързани с работното време (1070 бр.) и заплащането на труда (750 бр.).

Благодарение на засиления контрол е овладян проблемът с полагането на труд без трудови договори, но все още сезонните обекти са сред най-рисковите за този вид нарушения. Установени са 164 нарушения за допускане на лица до работа без сключени писмени трудови договори. Нарушенията, свързани с работа на чужденци без разрешен достъп до пазара на труда, са 45 бр. В 25 случая е установено работа на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда.

От изискванията, свързани с безопасността на труда, най-често се нарушават разпоредбите, регламентиращи задължителните и периодични инструктажи. Нарушенията от този вид са 617 бр. Следват нарушенията, касаещи обезопасеността на електрооборудването – 213 бр. Удар от електрически ток е една от най-честите причини за злополуки с фатален изход, заедно с падането от височина. Освен от попадане под напрежение, временните ел. инсталации, каквито често се изграждат в обекти със сезонен характер, крият допълнителна опасност и от падане след спъване в кабелите, които не се обезопасяват.

Запазва се тенденцията да се увеличават наетите на работа непълнолетни лица в условията на стабилизиране на пазара на труда и недостиг на работна сила. От началото на годината до края на август Инспекцията по труда е издала 7232 бр. разрешения за наемане на лица, ненавършили 18 г. и 188 бр. разрешения за наемане на лица, ненавършили 16 г. Отказите са съответно 100 бр. и 11 бр. Дадените разрешения са с около 1000 бр. повече отколкото за същия период през 2017 г.

Практиката показва, че заетите в сезонната заетост, с цел да получат по-големи възнаграждения, често се отказват сами от правата си, като се съгласяват съзнателно да работят повече и да не използват отпуск. Те се обръщат към Инспекцията по труда едва когато не получат договореното възнаграждение.

Традиционно работещите сигнализират след края на сезона, когато работодателят ги е освободил от работа, като претендират за работа без трудов договор за минал период и съответно неизплатено възнаграждение, което обаче никъде не е договорено. Подават сигнали и с искания да им бъде изплатено по-високо от договореното в трудовия договор възнаграждение, с обяснението, че им е обещано устно от работодателя. Други сигнали, които постъпват, са за неосигурена задължителна междудневна и седмична почивка. Работещите трябва да имат предвид, че много трудно се доказват устни договорки, както и полагане на труд без сключен трудов договор със задна дата, поради което поведение крие висок риск от загуба на трудови и осигурителни права.

ИА ГИТ отново напомня, че работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. Ако иска да провери възможностите им, може да включи в договора клауза със срок на изпитване, която му осигурява възможност да освободи наетите лица без да им дължи обезщетение. Наетите трябва да четат клаузите в трудовите си договори и да не разписват документи с невярно съдържание – например молба за освобождаване по взаимно съгласие без дата или за използван отпуск, какъвто реално не са използвали, както и че са получили оформена трудова книжка и др.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви