Министерството на финансите публикува в своя сайт данни за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на тази година.

Показателите за финансова самостоятелност на Община Бургас – дял на приходите от общите постъпления и покритие на разходите за местни дейности с приходи, са значително над средните за страната.

Бюджетното салдо е положително. Стойностите на показателите на Общината – размер на дълга като процент от приходите и изравнителна субсидия и дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи, са под средните за страната. Всичко това е индикатор за добра балансираност на бюджета, устойчивост и ефективност при управление на публичните финанси.

В сравнение с останалите големите общини в България, тук събираемостта на данъчните приходи, в т.ч. на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства е най-висока и значително над средната за страната.

В доклада на Министерство на финансите е описан резултатът от комплексния анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2018 г., като Община Бургас е позиционирана сред тези с най-добри параметри на тези показатели и е на водещо място в региона.

Община Бургас беше сред отличниците в България във финансово отношение и през първото тримесечие на 2018 г.

Ефективното управление на общинския бюджет, при спазване на фискалните правила и финансовата дисциплина, запазването на финансовата стабилност и челното място на Бургас сред общините в България са сред перманентно приоритетните задачи на ръководството на Общината.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

20 − two =